Avtal för API för aktuell företagsinformation för aktiebolag – betaversion

På den här sidan kan du läsa innehållet i de olika avtalen för våra kunder.

Innehåll i avtalen för våra kunder

1. Parter

Bolagsverket, organisationsnummer 202100-5489, och XXXX (nedan kallad Kunden), organisationsnummer.

2. Avtalshandlingar

Vid tecknande av detta avtal gäller följande villkor.

 1. Detta avtal med bilagor:
  Bilaga A – Ändamålsbeskrivning Word, 34 kB.
  Bilaga B – Ändamålsbeskrivning för koncernbolag Word, 34 kB.
 2. De villkor och den tekniska beskrivning som i förekommande fall framgår om tjänsten på sidan Aktuell företagsinformation för aktiebolag.

Om avtalshandlingarna innehåller motstridigheter gäller de inbördes i ovan angiven ordning.

3. Om tjänsten

Bolagsverket ska tillhandahålla aktuell information ur aktiebolagsregistret via API i JSON-format. Genom att exempelvis ställa en fråga om organisationsnummer respektive personnummer via API:et kan kunden välja vilka uppgifter som svaret ska innehålla. Tjänsten i betaversion begränsar sig till vissa grunduppgifter för företag och för person. Antalet frågor är begränsat till 100 slagningar per dygn.

Såväl anslutning som användning av tjänsten enligt detta avtal är utan avgift. Tillgång till nyare version av tjänsten kommer ske genom tecknande av nytt eller ändrat avtal och vara avgiftsbelagt. En närmare teknisk beskrivning av den nya tjänsten finns på sidan Aktuell företagsinformation för aktiebolag.

4. Bolagsverkets åtaganden

4.1 Allmänt om informationen

Bolagsverket tillhandahåller aktuell, ej historisk, information hämtad från Bolagsverkets aktiebolagsregister.

Bolagsverket ansvarar för att informationen återspeglar de uppgifter som respektive företag har anmält eller lämnat in till Bolagsverket och som därefter registrerats. De data som Bolagsverket tillhandahåller i eventuell testmiljö kan dock avvika från detta.

Data som Bolagsverket tillhandahåller i testmiljö kan avvika från produktionsdata och återspeglar inte de faktiska förhållandena i de olika registren, d.v.s. produktionsmiljö.

Bolagsverket ska tillhandahålla informationen utan avgift.

4.2 Öppettider

Öppettider för support och kontaktinformation framgår av sidan Aktuell företagsinformation för aktiebolag.

Bolagsverket förbehåller sig rätten att med kort varsel tillfälligt inskränka öppettiderna. Planerade driftavbrott och förändringar i tjänsten meddelas på sidan Aktuell företagsinformation för aktiebolag.

5 Kundens åtaganden

Kunden åtar sig att:

 • endast behandla personuppgifter för ändamål som framgår av Bilaga A
 • meddela Bolagsverket avsedda förändringar av ändamålet med behandling av personuppgifterna
 • följa Dataskyddsförordningen med kompletterande nationell lagstiftning, upphovsrättslagen (1960:729) och andra tillämpliga författningar vid användningen av informationen
 • hålla sig uppdaterad på planerade driftavbrott och förändringar i tjänsten
 • meddela Bolagsverket vid byte av kontaktperson/kontaktpersoner meddela Bolagsverket om ett utgivningsbevis inte längre är giltigt
 • meddela Bolagsverket eventuella tillkommande eller bortfallande koncernbolag i Bilaga B
 • de koncernbolag som Kunden vidarebefordrar informationen till, följer Kundens åtaganden enligt detta avtal.

6 Personuppgifter

6.1 Allmänt

Till den del informationen består av personuppgifter omfattas den av den vid varje tidpunkt gällande dataskyddslagstiftningen, vilket fr.o.m. den 25 maj 2018 är Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 (Dataskyddsförordningen) med kompletterande nationell lagstiftning (lag [2018:218] med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning samt förordning [2018:219] med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning).

Om Kundens eller koncernbolagens ändamål förändras eller om det tillkommer nya koncernbolag som Kunden ska vidarebefordra informationen till, ska Bolagsverket göra en ny prövning och godkänna det nya ändamålet genom en ändring av Bilaga A innan Kunden får behandla personuppgifter för det nya ändamålet.

6.2 Användning av personuppgifterna

Kunden får inte använda personnummer vid direktmarknadsföring.

7 Utgivningsbevis

Bestämmelser i detta avtal som rör behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen med kompletterande nationell lagstiftning gäller i fråga om behandling för journalistiskt ändamål inte för ett företag som har ett gällande utgivningsbevis.

8 Ansvarsbegränsning

Parterna ansvarar för direkt skada till följd av fel eller försummelse vid fullgörande av det avtalade åtagandet.

part som gör gällande att avtalsbrott föreligger ska om det är möjligt vidta rimliga åtgärder för att begränsa uppkommen skada. Om parten underlåter det, ska skadeståndet jämkas. Om parten hade kunnat undanröja skadan med en rimlig åtgärd har parten inte rätt till skadestånd.

Parts skadeståndsansvar är begränsat per år till högst det belopp som motsvarar 5 prisbasbelopp. Begränsningen ska inte gälla vid uppsåt eller grov oaktsamhet. Begränsningen ska inte heller gälla för skada som hänför sig till bestämmelser i Dataskyddsförordningen med kompletterande nationell lagstiftning.

9 Force majeure

Om part är förhindrad att fullgöra sina avtalade förpliktelser till följd av omständigheter utanför partens kontroll och som parten inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder parten inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, ska detta utgöra grund för befrielse från eventuella påföljder.

Ifråga om strejk, lockout och blockad gäller första stycket även om det är parten själv som vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

För att få befrielse från påföljd ska part utan dröjsmål skriftligen underrätta den andra parten om att omständigheter enligt första eller andra stycket föreligger.

10 Ändringar i avtalet

Kontaktpersonerna kan överenskomma om ändringar i inkluderade bilagor. Ändringarna ska vara skriftliga. Ändringar i handlingar som avses i 2.2 får dock meddelas skriftligen utan överenskommelse.

Ändringar och tillägg till detta avtal i övrigt ska vara skriftliga och undertecknas av bägge parter.

11 Avtalstid och uppsägning

Detta avtal träder i kraft när bägge parter har undertecknat det och gäller tills vidare men längst till ny version av tjänsten lanseras då avtalet upphör med omedelbar verkan genom Bolagsverkets uppsägning. Bägge parter har rätt att när som helst säga upp avtalet skriftligen med omedelbar verkan.

12 Tvist

Tvist med anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar. I sista hand ska tvisten avgöras av svensk allmän domstol enligt svensk rätt med undantag för dess lagvalsregler.

Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna har tagit var sitt.

[Ort, datum och underskrifter]

Avtal för statlig myndighet som inte är affärsverk

1 Parter

Bolagsverket, organisationsnummer 202100-5489, och Myndighetens namn (nedan kallad Kunden), organisationsnummer.

2 Överenskommelsehandlingar

Vid tecknande av denna överenskommelse gäller följande villkor.

 1. Överenskommelse om informationstjänst med bilagor:
  Bilaga A – Ändamålsbeskrivning Word, 34 kB.
 2. De villkor och den tekniska beskrivning som i förekommande fall framgår om tjänsten på sidan Aktuell företagsinformation för aktiebolag.

Om handlingarna innehåller motstridigheter gäller de inbördes i ovan angiven ordning.

3 Om tjänsten

3.1 Allmänt

Bolagsverket ska tillhandahålla aktuell information ur aktiebolagsregistret via API i JSON-format. Genom att exempelvis ställa en fråga om organisationsnummer respektive personnummer via API:et kan kunden välja vilka uppgifter som svaret ska innehålla. Tjänsten i betaversion begränsar sig till vissa grunduppgifter för företag och för person. Antalet frågor är begränsat till 100 slagningar per dygn.

Såväl anslutning som användning av tjänsten enligt detta avtal är utan avgift. Tillgång till nyare version av tjänsten kommer ske genom tecknande av nytt eller ändrat avtal och vara avgiftsbelagt. En närmare teknisk beskrivning av den nya tjänsten finns på sidan Aktuell företagsinformation för aktiebolag.

3.2 Användning av informationen

Kunden får inte överlåta eller vidareförsälja information från tjänsten annat än enstaka uppgifter till tredje man, om inte annat sägs i författning.

4 Bolagsverkets åtagande

4.1 Allmänt om informationen

Bolagsverket tillhandahåller aktuell, ej historisk, information hämtad från Bolagsverkets aktiebolagsregister.

Bolagsverket ansvarar för att informationen återspeglar de uppgifter som respektive företag har anmält eller lämnat in till Bolagsverket och som därefter registrerats

Bolagsverket ska tillhandahålla informationen utan avgift.

4.2 Öppettider

Öppettider för support och kontaktinformation framgår av sidan Aktuell företagsinformation för aktiebolag.

Bolagsverket förbehåller sig rätten att med kort varsel tillfälligt inskränka öppettiderna. Planerade driftavbrott ska meddelas på sidan Aktuell företagsinformation för aktiebolag så snart möjligt.

5 Kundens åtagande

Kunden åtar sig att:

 • endast behandla personuppgifter för ändamål som framgår av Bilaga A
 • meddela Bolagsverket avsedda förändringar av ändamålet med behandling av personuppgifterna
 • följa upphovsrättslagen (1960:729), Dataskyddsförordningen med kompletterande nationell lagstiftning, och andra tillämpliga författningar vid användningen av informationen
 • hålla sig uppdaterad på planerade driftavbrott och förändringar i tjänsten
 • meddela Bolagsverket vid byte av kontaktperson/kontaktpersoner.

6 Personuppgifter

6.1 Allmänt

Till den del informationen består av personuppgifter omfattas den av den vid varje tidpunkt gällande dataskyddslagstiftningen, vilket fr.o.m. den 25 maj 2018 är Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 (Dataskyddsförordningen) med kompletterande nationell lagstiftning (lag [2018:218] med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning samt förordning [2018:219] med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning).

6.2 Användning av personuppgifterna

Kunden ansvarar för att användning av personuppgifter sker i enlighet med Bilaga A, lag eller annan författning.

7 Force majeure

Om part är förhindrad att fullgöra sina avtalade förpliktelser till följd av omständigheter utanför partens kontroll och som parten inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder parten inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, ska detta utgöra grund för befrielse från eventuella påföljder.

Ifråga om strejk, lockout och blockad gäller första stycket även om det är parten själv som vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

För att få befrielse från påföljd ska part utan dröjsmål skriftligen underrätta den andra parten om att omständigheter enligt första eller andra stycket föreligger.

8 Ändringar i överenskommelsen

Kontaktpersonerna kan överenskomma om ändringar i inkluderade bilagor. Ändringarna ska vara skriftliga. Ändringar i handlingar som avses i 2.2 får dock meddelas skriftligen utan överenskommelse.

Ändringar och tillägg till överenskommelsen i övrigt ska vara skriftliga och undertecknas av bägge parter.

9 Uppsägning av överenskommelse

Denna överenskommelse träder i kraft när bägge parter har undertecknat den och gäller tills vidare men längst till ny version av tjänsten lanseras då överenskommelsen upphör med omedelbar verkan genom Bolagsverkets uppsägning. Bägge parter har rätt att när som helst säga upp överenskommelsen skriftligen med omedelbar verkan.

Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna har tagit var sitt.

[Ort, datum och underskrifter]

Avtal för annan myndighet än statlig myndighet som inte är affärsverk

1 Parter

Bolagsverket, organisationsnummer 202100-5489, och Kundens namn (nedan kallad Kunden), organisationsnummer.

2 Avtalshandlingar

Vid tecknande av detta avtal gäller följande villkor.

 1. Detta avtal med bilagor:
  Bilaga A – Ändamålsbeskrivning Word, 34 kB.
 2. De villkor och den tekniska beskrivning som i förekommande fall framgår om tjänsten på sidan Aktuell företagsinformation för aktiebolag.

Om handlingarna innehåller motstridigheter gäller de inbördes i ovan angiven ordning.

3 Om tjänsten

3.1 Allmänt

Bolagsverket ska tillhandahålla aktuell information ur aktiebolagsregistret via API i JSON-format. Genom att exempelvis ställa en fråga om organisationsnummer respektive personnummer via API:et kan kunden välja vilka uppgifter som svaret ska innehålla. Tjänsten i betaversion begränsar sig till vissa grunduppgifter för företag och för person. Antalet frågor är begränsat till 100 slagningar per dygn.

Såväl anslutning som användning av tjänsten enligt detta avtal är utan avgift. Tillgång till nyare version av tjänsten kommer ske genom tecknande av nytt eller ändrat avtal och vara avgiftsbelagt. En närmare teknisk beskrivning av den nya tjänsten finns på sidan Aktuell företagsinformation för aktiebolag.

3.2 Användning av informationen

Kunden får inte överlåta eller vidareförsälja information från tjänsten annat än enstaka uppgifter till tredje man, om inte annat sägs i författning.

4 Bolagsverkets åtagande

4.1 Allmänt om informationen

Bolagsverket tillhandahåller aktuell, ej historisk, information hämtad från Bolagsverkets aktiebolagsregister.

Bolagsverket ansvarar för att informationen återspeglar de uppgifter som respektive företag har anmält eller lämnat in till Bolagsverket och som därefter registrerats

Bolagsverket ska tillhandahålla informationen utan avgift.

4.2 Öppettider

Öppettider för support och kontaktinformation framgår av sidan Aktuell företagsinformation för aktiebolag.

Bolagsverket förbehåller sig rätten att med kort varsel tillfälligt inskränka öppettiderna. Planerade driftavbrott ska meddelas på sidan Aktuell företagsinformation för aktiebolag så snart möjligt.

5 Kundens åtagande

Kunden åtar sig att:

 • endast behandla personuppgifter för ändamål som framgår av Bilaga A
 • meddela Bolagsverket avsedda förändringar av ändamålet med behandling av personuppgifterna
 • följa upphovsrättslagen (1960:729), Dataskyddsförordningen med kompletterande nationell lagstiftning, och andra tillämpliga författningar vid användningen av informationen
 • hålla sig uppdaterad på planerade driftavbrott och förändringar i tjänsten
 • meddela Bolagsverket vid byte av kontaktperson/kontaktpersoner.

6 Personuppgifter

6.1 Allmänt

Till den del informationen består av personuppgifter omfattas den av den vid varje tidpunkt gällande dataskyddslagstiftningen, vilket fr.o.m. den 25 maj 2018 är Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 (Dataskyddsförordningen) med kompletterande nationell lagstiftning (lag [2018:218] med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning samt förordning [2018:219] med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning).

6.2 Användning av personuppgifterna

Kunden ansvarar för att användning av personuppgifter sker i enlighet med Bilaga A, lag eller annan författning.

7 Ansvarsbegränsning

Parterna ansvarar för direkt skada till följd av fel eller försummelse vid fullgörande av det avtalade åtagandet.

Den part som gör gällande att avtalsbrott föreligger ska om det är möjligt vidta rimliga åtgärder för att begränsa uppkommen skada. Om parten underlåter det, ska skadeståndet jämkas. Om parten hade kunnat undanröja skadan med en rimlig åtgärd har parten inte rätt till skadestånd.

Parts skadeståndsansvar är begränsat per år till högst det belopp som motsvarar 5 prisbasbelopp. Begränsningen ska inte gälla vid uppsåt eller grov oaktsamhet. Begränsningen ska inte heller gälla för skada som hänför sig till bestämmelser i Dataskyddsförordningen med kompletterande nationell lagstiftning.

8 Force majeure

Om part är förhindrad att fullgöra sina avtalade förpliktelser till följd av omständigheter utanför partens kontroll och som parten inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder parten inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, ska detta utgöra grund för befrielse från eventuella påföljder.

Ifråga om strejk, lockout och blockad gäller första stycket även om det är parten själv som vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

För att få befrielse från påföljd ska part utan dröjsmål skriftligen underrätta den andra parten om att omständigheter enligt första eller andra stycket föreligger.

9 Ändringar i avtalet

Kontaktpersonerna kan överenskomma om ändringar i inkluderade bilagor. Ändringarna ska vara skriftliga. Ändringar i handlingar som avses i 2.2 får dock meddelas skriftligen utan överenskommelse.

Ändringar och tillägg till avtalet i övrigt ska vara skriftliga och undertecknas av bägge parter.

10 Avtalstid och uppsägning

Detta avtal träder i kraft när bägge parter har undertecknat det och gäller tills vidare men längst till ny version av tjänsten lanseras då avtalet upphör med omedelbar verkan genom Bolagsverkets uppsägning. Bägge parter har rätt att när som helst säga upp avtalet skriftligen med omedelbar verkan.

11 Tvist

Tvist med anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar. I sista hand ska tvisten avgöras av svensk allmän domstol enligt svensk rätt med undantag för dess lagvalsregler.

Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna har tagit var sitt.

[Ort, datum och underskrifter]