Vidareutnyttjande av vår information

Den information som vi i vårt myndighetsutövande samlar in har ofta ett betydande värde för företag och privatpersoner. Vi är därför positiva till en utveckling som leder till att det blir lättare att vidareutnyttja vår och andra offentliga förvaltningars information.

PSI-direktivet

EU-kommissionen har tagit fram ett PSI-direktiv (Public Sector Information) vars syfte är att göra offentlig information mer tillgänglig. Direktivet innebär bland annat att olika aktörer i samhället ska kunna vidareanvända vår offentliga information och skapa nya produkter och tjänster.

På Bolagsverket tillhandahåller och säljer vi information om företag och föreningar i Sverige. Vi förmedlar även viss information från andra europeiska länder.

Vi levererar den information som efterfrågas i olika format, exempelvis pdf och xml.

Avgifter för produkter och information

Vi är en avgiftsfinansierad myndighet - vår verksamhet betalas inte med skattemedel – och vi tar bland annat ut avgifter för den information som vi tillhandahåller.

De avgifter som vi tar ut för informationen är beräknade enligt PSI-direktivets princip om full kostnadstäckning. Med full kostnadstäckning menas att avgifterna för informationen täcker våra kostnader för verksamheten, såväl de direkta som de indirekta. För att uppnå full kostnadstäckning beräknas avgiftsnivån så att den långsiktiga självkostnaden täcks, kravet på full kostnadstäckning gäller alltså på några års sikt.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan