Personuppgifter på webbplatsen

Här hittar du information om hur vi hanterar personuppgifter på vår webbplats.

Direktåtkomst på webben

Möjligheten att ge så kallad direktåtkomst (exempelvis via en e-tjänst på webben) till uppgifterna i aktiebolagsregistret finns i 2 kapitlet, paragraf 4, aktiebolagsförordningen och beträffande bland annat handelsbolag och enskilda näringsidkare i paragraf 1 d, handelsregisterförordningen.

Ändamålet med behandlingen

Bolagsverket behandlar bland annat personuppgifter för:

  • expediering av beställda produkter,
  • administration av utbildningar,
  • upprättande av kundregister,
  • administration av elektronisk betalning (e-betalning).

Personuppgifter som lämnas i samband med prenumerationer och beställningar av Bolagsverkets produkter sparas bara så länge som krävs för att kunna expediera beställningen. I de fall vi tar betalt för materialet sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.

Personuppgifter som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar, sparas bara så länge som det behövs för administrationen. Du kan läs mer om bolagsverkets behandling av personuppgifter på sidan Så behandlar vi personuppgifter.

Överföring av personuppgifter

Vid e-betalning överförs personuppgifter till den betalväxel som Bolagsverket samarbetar med för förmedling av e-betalning. Dessa uppgifter behövs för kontroll av betalningen.

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut till var och en som behöver ta del av uppgifterna till följd av elektronisk dokumenthantering som har sin grund i att fullgöra ett avtal med den registrerade, en rättslig skyldighet, en arbetsuppgift av allmänt intresse eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning där en behandling av uppgifterna är nödvändig.

Offentlighetsprincipen

Bolagsverket är en statlig myndighet och det innebär att det som skickas till oss blir allmänna handlingar. De kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan