Så behandlar vi personuppgifter

Här informerar vi om hur vi behandlar dina personuppgifter

På Bolagsverket behandlar vi personuppgifter om framför allt företrädare för företag i syfte att lämna ut uppgifterna till allmänheten. Du kan en gång per år gratis begära att få veta vilka uppgifter vi har om dig i våra register.

Bolagsverket är personuppgiftsansvarigt för de personuppgifter som finns i våra register och ska se till att uppgifterna behandlas på ett korrekt sätt. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, telefonnummer, postadress och e-postadress till en fysisk person.

Mer information på sidan Skyddade personuppgifter.

I våra företagsregister behandlar vi personuppgifter om bland annat styrelseledamöter, bolagsmän och enskilda näringsidkare. Syftet är att erbjuda uppgifterna till enskilda personer, företag eller myndigheter som behöver informationen i sin verksamhet. Uppgifterna kan exempelvis behövas när någon ska göra affärer med ett företag, när ett företag ska köpas eller säljas eller när ett kundregister ska uppdateras.

Observera att rena företagsuppgifter normalt inte är personuppgifter. Uppgifter om en enskild firma däremot är personuppgifter eftersom innehavaren alltid är en fysisk person. Det betyder att exempelvis organisationsnummer och adressuppgifter till ett aktiebolag eller ett handelsbolag är företagsuppgifter, medan samma uppgifter för en enskild firma är personuppgifter.

Bolagsverket behandlar även personuppgifter om exempelvis kunder för kundadministration.

Rätt att begära information

Om du vill veta vilka personuppgifter som Bolagsverket behandlar om dig kan du begära ett registerutdrag enligt 26 § personuppgiftslagen. På så sätt kan du en gång per år gratis få skriftlig information om vilka uppgifter som finns registrerade om dig. Eftersom ansökan ska vara undertecknad av dig måste du skicka in den i pappersform. Observera att utdraget endast omfattar personuppgifter och inte uppgifter om ditt företag.

Reklamspärr

Du har rätt att begära att dina personuppgifter som finns hos Bolagsverket inte används för direktmarknadsföring, exempelvis reklamutskick. Då måste du skicka in en skriftlig anmälan till Bolagsverket med brev eller e-post. Skriv exempelvis så här:

Exempel

Jag vill inte att mina personuppgifter hos Bolagsverket lämnas ut för direktreklam.

...................................................................

(Namn, personnummer och adress)

Tänk på att du genom denna anmälan inte kan hindra att Bolagsverket lämnar ut uppgifter om ditt företag för direktreklam.

Mer information om att spärra personnummer och personuppgifter finns på sidan om reklamspärr.

Reklamspärr för direktreklam

Regler

I personuppgiftslagen (1998:204) finns det regler om på vilket sätt personuppgifter får behandlas. När det gäller hantering av personuppgifter i särskilda register kan det finnas särregler som tar över bestämmelserna i personuppgiftslagen. Sådana särregler finns för personuppgiftshanteringen för de flesta av Bolagsverkets företagsregister. Se exempelvis

  • 2 kap aktiebolagsförordningen (2005:559) för personuppgifter i aktiebolagsregistret
  • 1-3 a §§ handelsregisterförordningen (1974:188) för personuppgifter i handelsregistret.
Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan