Kommande lagändringar

Här följer en sammanställning av de viktigaste lag– och förordningsändringarna som rör Bolagsverkets verksamhet under de kommande åren.

Årsredovisningar för europeiska politiska partier  

Det föreslås att europeiska politiska partier och stiftelser, som registreras hos EU i Bryssel, men med säte i Sverige, ska följa årsredovisningslagens regler när de upprättar årsredovisning.

Genom att årsredovisningslagen föreslås göras tillämplig blir lagens regler om offentliggörande av årsredovisningar tillämpliga. Det innebär att ett parti eller en stiftelse ska hålla kopior av handlingarna tillgängliga för alla som är intresserade senast sex månader efter räkenskapsårets utgång och att handlingarna efter särskilt föreläggande av Bolagsverket ska skickas in hit. I vissa fall kan det bli aktuellt att skicka handlingarna till oss utan att vi ber om det i ett föreläggande. Detta föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Ds 2015:47 (Regeringskansliet)

EUPP-förordningen (Notisum)

Ekonomiska föreningar

En utredning för att se över lagen om ekonomiska föreningar har lämnat två betänkanden. I en promemoria med utgångspunkt i dessa betänkanden föreslås ingen helt ny lag utan det föreslås en modernisering av den befintliga föreningslagen. Ikraftträdande den 1 juli 2016.

Nya regler i lagen om ekonomiska föreningar

SOU 2009:37 (Regeringskansliet)

SOU 2010:90 (Regeringskansliet)

Fondemission och förvärv av egna aktier

I en departementspromemoria finns förslag om att skapa möjligheter för att använda överkursmedel vid fondemission utan mellanliggande fastställd balansräkning. Där finns även förslag om ökade möjligheter till återköp av egna aktier i publika aktiebolag på reglerad marknad.

Ds 2010:8 (Regeringskansliet)

Ny lag för tjänstepensionsföretag

Bolagsverket föreslås bli registreringsmyndighet för tjänstepensionsföretag. Ikraftträdande?

SOU 2014:57 (Riksdagen)

Förstärkt försäkringstagarskydd

Eventuellt behov av bolagsordningsändringar i försäkringsföretag.  Ikraftträdande?

SOU 2012:64 (Regeringskansliet)

Sammankoppling av företagsregister i Europa

Dir 2012/17/EU. Ikraftträdande tidigast under 2017.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan