Preliminär tidplan för digital inlämning av årsredovisningar

Vi har en tajt tidplan att följa: i mars 2018 ska Bolagsverket kunna erbjuda en tjänst för digital inlämning av årsredovisning.

De 30 oktober 2016 lämnade vi in en första delrapport till Näringsdepartementet. Kommande delrapporter kommer att lämnas till departementet i mars och november 2017. Uppdraget slutredovisas den 31 mars 2018.

Den 30 oktober 2016 lämnade vi in delårsrapport 1. Delårsrapport 2 lämnas in 31 mars 2016. Rapport 3 den 30 november 2017. 31 mars 2018 produktionssätter vi tjänsten. Preliminär tidplan för digital inlämning av årsredovisningar till Bolagsverket.

Genomfört arbete

Under 2016 lade vi grunden för det fortsatta arbetet med att skapa en digital rapporteringskedja för årsredovisning. Vi skapade då en organisation för genomförande och uppdaterade oss kring tjänster och mjukvaror för att bygga taxonomier samt validera och visualisera XBRL.

Vi levererade även vår första delrapport och genomförde dialogdagar där vi samlade privata och offentliga intressenter i den finansiella rapporteringskedjan kring årsredovisningar och fångade behov, skapade förutsättningar för det fortsatta arbetet samt fick en aktuell bild över nuläget.

Pågående arbeten

Vi intervjuar, deltar i möten och sprider information

Vi genomför intervjuer med olika intressenter och aktörer för att fånga behov och fortsätter medverka i olika forum och möten för att sprida information om vad vi ska skapa samt fånga nya insikter. Det samlade resultatet ligger till grund för våra olika arbeten.

Vi kvalitetsgranskar taxonomier

Vi har även påbörjat kvalitetsgranskning av Taxonomier för aktiebolag. Kvalitetsgranskningen följer den process för som gäller för säkring av alla taxonomier.

När det gäller utvecklande av taxonomier i ett utvecklingsprojekt som berör många olika intressenter är det viktigt att ha en öppen process, och vi strävar här efter ett arbetsklimat där olika intressenter enkelt ska kunna påverka slutresultatet.

Vi förbereder en prototyp

Vi är även inne i förberedelserna för en prototyp, en så kallad Proof of Concept, och jobbar bland annat med att sätta upp testmiljöer.

Vi fortsätter även vår kommunikation och djupdialog med olika intressenter.

Kommande arbeten

Inom en snar framtid kommer vi att tillgängliggöra en första version av taxonomier för programvaruföretagen. I slutet av mars 2017 skickar vi in den andra delrapporten till näringsdepartementet.

Genomföra integrationstester

Det ligger många tester framför oss. Exempelvis ser vi behovet av att, längre fram, genomföra integrationstester och tillsammans med programvaruleverantörer testa maskin till maskin-gränssnittet. Ett arbete ligger också i att få taxonomierna internationellt godkända.

Testa det framtagna konceptet med leverantör, användare och aktör

Slutligen ska vi testa hela konceptet tillsammans med programvaruleverantörerna, de som använder programvaran för att skicka in årsredovisning samt de aktörer som konsumerar och återanvänder informationen.

Här är vår bedömning att programvaruleverantörerna, de som skickar in årsredovisningarna och de som konsumerar data i årsredovisningarna behöver cirka tre månader för anpassa sina system.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan