Om uppdraget att skapa en tjänst för digital inlämning av årsredovisningar

I juli 2016 fick Bolagsverket uppdraget från regeringen att införa en digital tjänst för inlämning av årsredovisningar. Uppdraget är ett led i regeringens ambitioner att förenkla för företag och företagande genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Ett uppdrag i samarbete

Bolagsverket genomför uppdraget i nära samarbete med Bokföringsnämnden, Skatteverket, Statistiska centralbyrån, Finansinspektionen samt i dialog med bland annat Ekonomistyrningsverket och Riksarkivet. Uppdraget förutsätter en nära samverkan mellan privata och offentliga intressenter i hela rapporteringskedjan. För oss på Bolagsverket innebär det bland annat att vi inledningsvis prioriterar att skapa förståelse för våra samarbetspartners och att fånga upp behoven som de och deras kunder har.

Syfte och nyttor

Syftet är att skapa en digital rapporteringskedja för årsredovisning för att

  • underlätta företagens uppgiftsinlämning
  • effektivisera myndigheters och näringslivets informationshantering
  • möjliggöra innovation genom utvecklade och förbättrade tjänster.

Nyttor för företag som följer med en digital process för inlämning av årsredovisning är många och där några av de mest tongivande är

  • tidsvinst
  • lägre kostnader
  • minskad manuell hantering
  • trygghet samt en högre kvalitet med färre kompletteringar.

Utgångspunkter i arbetet

En digital tjänst för inlämning av årsredovisning kommer i ett första skede riktas mot mindre aktiebolag som använder sig av K2-regelverket. K3- och K4-regelverken finns med i planeringsarbetet, även om de kommer i ett senare skede.

Två ytterligare utgångspunkter är att

  • den digitala tjänst som skapas ska ha ett maskin till maskin-gränssnitt
  • e-tjänsten ska vara baserad på standarden XBRL (eXtensible Business Reporting Language) alternativt iXBRL (Inline XBRL).

Bakgrund

Idag saknas möjligheten att lämna in årsredovisningar digitalt till Bolagsverket. Det ska vi ändra på och bidra till regeringens mål om att minska företagens uppgiftsbörda och effektivisera myndigheters och näringslivets informationshantering.

Genom en standardiserad och digitaliserad hantering av årsredovisningar möjliggör vi återanvändning av information. Vi skapar även förutsättningar för en fortsatt utveckling och innovation inom området finansiell information.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan