Frågor, svar och aktuellt kring digital inlämning av årsredovisning

Det finns ett stort engagemang kring utmaningen att digitalisera årsredovisningsprocessen och så småningom övrig finansiell information. Bolagsverket får många frågor om vad vi ska skapa och hur det kommer att fungera.

Lämna in årsredovisning

Hur kommer det att fungera om man lämnar in årsredovisning på såväl papper som digitalt?

Det är inte en metod som vi på något sätt kommer att rekommendera. Till de företag som har möjlighet att lämna in årsredovisningen digitalt kommer vi att rekommendera en digital inlämning.

Parallell inlämning på papper är då helt onödig.

Skickar man in flera årsredovisningar kommer vi att handlägga och registrera den senast inkomna. Det gäller såväl digitalt inlämnade som de på papper inlämnade.

Kommer de som skickar in årsredovisning digitalt via er tjänst att ladda upp filer och dokument i PDF-format. Och konverteras sedan filerna?

I tjänsten kommer man inte att ladda upp filer och dokument. Tjänsten kommer ett använda iXBRL-formatet för överföring och visualisering av informationen i årsredovisning. Den digitala tjänst som skapas kommer att ha ett maskin till maskin-gränssnitt.

Om man skickar in sin årsredovisning digitalt kommer man då att kunna komplettera via papper om det skulle behövas?

Nej, krävs det kompletteringar i den digitalt inlämnade årsredovisningen kommer man att behöva skicka in en ny och komplett årsredovisning.

Kvittens på att årsredovisningen har skickats in till er på Bolagsverket – vart kommer ni att skicka den?

Vi kommer att skicka kvittens till den företagare eller det ombud som använder programvara som är skapad av programvaruleverantör som har ingått avtal med Bolagsverket.

Identifikation och signering

Varför väljer Bolagsverket att inte äga hela processen kring signering?

Vi kommer att skapa en tjänst för elektronisk underskrift av fastställelseintyget i samband med det att aktiebolaget lämnar in sin årsredovisning.

Men vi kommer inte att skapa en tjänst för elektronisk underskrift av själva årsredovisningen, detta då vi inte är och inte ska vara en del av själva upprättandet av årsredovisningen. Det är en process som aktiebolagen själva äger och som Bolagsverket inte har en myndighetsutövande funktion över.

Digital signering av årsredovisning och tredjepartsleverantör, fungerar det?

För signering av årsredovisningen och revisionsberättelsen i original går det bra att använda en tredjepartsleverantör.

Digital signering av fastställelseintyg, hur fungerar det?

När det gäller signering av fastställelseintyg på den elektroniska bestyrkta avskriften av handlingarna som skickas till Bolagsverket så måste av oss angivna leverantörer och e-legitimation användas. Vi håller på att utreda interaktionen kring inskick för att se om vi kan och är juridiskt tillåtna att erbjuda en tjänst som går att använda vid signering av fastställelseintyg.

Taxonomier och filformat

Hur kommer ni att tillgängliggöra taxonomierna?

Vi kommer att publicera dem på taxonomier.se Senast den 31 maj 2017 kommer de att finnas där.

Kommer ni även att publicera andra myndigheters taxonominer på taxonomier.se?

Rent tekniskt är det fullt möjligt och vi ser helt klart fördelar med att samla samtliga taxonomier på ett ställe. Under hösten 2017 kommer vi att diskutera frågor kopplat till framtida organisation och förvaltning av taxonomier.se och då även om andra myndigheters taxonomier ska publiceras där.

Tidsperioden för Public Working Draft är mycket kort. Vad gör ni för att externa aktörer ska kunna gå igenom taxonomierna och hinna lämna synpunkter?

Den första åtgärden var att tidigarelägga starten för Public Working Draft med en preview under perioden 15/5–29/5.

Vi kommer även att hålla ett möte i Stockholm i samband med den officiella releasen av PWD. Där kommer vi att ta alla initiala frågor och återkoppla så snart som möjligt.

Vi betonar även vikten av att hålla deadline för testperioden som sträcker sig från den 29 maj till 13 augusti 2017. Efter den 13 augusti tar vi en snabb avstämning för att sedan låsa taxonomierna och möjliggöra för programvaruleverantörer att gå vidare med sina utvecklingsarbeten.

Vilket överföringsformat kommer ni att använda i tjänsten – XBRL eller iXBRL?

Vi kommer att använda iXBRL. Ett iXBRL-dokument innehåller samma data som ett XBRL-dokument och baseras på samma taxonomier, med skillnaden att iXBRL även möjliggör presentation av tabeller, bilder etc.

I Bolagsverkets regeringsuppdrag att införa digital hantering av finansiell information avseende årsredovisningar pekades XBRL ut som det format som ska användas för överföring av information.  

Utifrån det som kommit fram i den behovsinventeringen som vi gjort bland programvaruföretag samt företag och ombud som lämnar in årsredovisning har vi genomfört en analys av XBRL jämfört med iXBRL. Verksamhetsmässiga, juridiska och tekniska hänsyn har tagits.  Vi har även studerat och jämfört lösningar mellan länder. Resultatet är att Bolagsverket fattat beslut om att tillämpa iXBRL som utbytesformat. Om Regeringskansliet inte har invändningar mot beslutet, går vi vidare och ser över förutsättningar för iXBRL i hela processen för årsredovisning, från inlämning till arkivering och spridning, samt att säkerställa systemflöden.

Programvara

Hur kommer ni att hjälpa mindre företag som själva upprättar och lämnar in årsredovisningen men som inte vill bekosta programvara eller tjänst som hjälper dem att skicka in?

Bolagsverket kommer inte att utveckla någon tjänst eller programvara för att skicka in årsredovisning. Vi kommer att skapa en lösning för att maskin-till-maskin kunna ta emot årsredovisning i formatet iXBRL. Vi kommer även att skapa en lösning som levererar utdata i formatet iXBRL.

Men, genom dialog med alla intressenter i den digitala rapporteringskedjan strävar vi efter att skapa bästa möjliga förutsättningar att för marknaden att utveckla de programvaror och tjänster som aktiebolag efterfrågar och behöver för att kunna skicka in sin årsredovisning digitalt.

Och, även om vi vid dagens datum inte tydligt ser alla tjänster och programvaror som kan komma att utvecklas ser vi att det finns en stor innovationskraft på marknaden.

Hur tänker ni angående de aktiebolag som överhuvudtaget inte använder bokföringsprogram?

För de bolagen finns pappersvägen kvar.

Utökad lösning?

Varför gör ni inte en gemensam tjänst med Skatteverket där företagen kan lämna in årsredovisning och deklaration samtidigt?

Det enkla svaret är att det inte ryms i det uppdrag vi har fått av regeringen - vi har fokus på att ha en lösning för digital årsredovisning klar till mars 2018.

Men i ett vidare perspektiv är en sådan tjänst - och alla digitala lösningar som förenklar för företag och företagsamma individer - högintressanta. Det råder inget tvivel om att det är digitalt först som gäller och bland såväl företag som privatpersoner märker vi av en ökad förväntan på enkla, tillgängliga och trygga digitala tjänster. Tillsammans ska vi digitalisera det offentliga Sverige.

Vad gör ni för att samordna Bolagsverkets gränssnitt med andra myndigheters gränssnitt och på så sätt skapa förutsättningar för ett effektivt uppgiftslämnande till flera myndigheter?

Kring den frågan har vi en ständigt pågående och fortlöpande dialog med många olika myndigheter. Att samordna våra gränssnitt är en viktig om omfattande process, och där vi befinner oss in ett inledningsstadie.

Tillsammans med bland annat Statistiska centralbyrån och Skatteverket för vi även en dialog med Regeringskansliet och departement kring fortsatt arbete med att digitalisera hela den finansiella rapporteringskedjan.

Övriga frågor

När är det tänkt att er tjänst ska finns tillgänglig - i mars 2018 eller ligger det närmare eller längre bort i tid?

Tjänsten ska vara klar mars 2018.

Hur stor del av samtliga aktiebolag använder ombud för att upprätta årsredovisning?

Det vi vet via Skatteverkets uppgifter är att mer än hälften av aktiebolagen tar hjälp med att upprätta sin årsredovisning, men att det finns en osäkerhet kring den exakta andelen.

Vi har ett gemensamt behov av att få en tydligare bild, vilket kommer vara genomförbart med digitaliseringens möjligheter och nuvarande satsning på digital ingivning av årsredovisning.

Nyhetsarkiv

Tyck till om den här sidan