Frågor, svar och aktuellt kring digital inlämning av årsredovisning

Det finns ett stort engagemang kring utmaningen att digitalisera årsredovisningsprocessen och så småningom övrig finansiell information. Bolagsverket får många frågor om vad vi ska skapa och hur det kommer att fungera.

När är det tänkt att er tjänst ska finns tillgänglig - i mars 2018 eller ligger det närmare eller längre bort i tid?

Tjänsten ska vara klar mars 2018.

Kommer de som skickar in årsredovisning digitalt via er tjänst att ladda upp filer och dokument i PDF-format. Och konverteras sedan filerna?

I tjänsten kommer man inte att ladda upp filer och dokument. Tjänsten kommer ett använda iXBRL-formatet för överföring och visualisering av informationen i årsredovisning. Den digitala tjänst som skapas kommer att ha ett maskin till maskin-gränssnitt.

Vilket överföringsformat kommer ni att använda i tjänsten – XBRL eller iXBRL?

Vi kommer att använda iXBRL. Ett iXBRL-dokument innehåller samma data som ett XBRL-dokument och baseras på samma taxonomier, med skillnaden att iXBRL även möjliggör presentation av tabeller, bilder etc.

I Bolagsverkets regeringsuppdrag att införa digital hantering av finansiell information avseende årsredovisningar pekades XBRL ut som det format som ska användas för överföring av information.  

Utifrån det som kommit fram i den behovsinventeringen som vi gjort bland programvaruföretag samt företag och ombud som lämnar in årsredovisning har vi genomfört en analys av XBRL jämfört med iXBRL. Verksamhetsmässiga, juridiska och tekniska hänsyn har tagits.  Vi har även studerat och jämfört lösningar mellan länder. Resultatet är att Bolagsverket fattat beslut om att tillämpa iXBRL som utbytesformat. Om Regeringskansliet inte har invändningar mot beslutet, går vi vidare och ser över förutsättningar för iXBRL i hela processen för årsredovisning, från inlämning till arkivering och spridning, samt att säkerställa systemflöden.

Digital signering av fastställelseintyg, hur fungerar det?

När det gäller signering av fastställelseintyg på den elektroniska bestyrkta avskriften av handlingarna som skickas till Bolagsverket så måste av oss angivna leverantörer och e-legitimation användas. Vi håller på att utreda interaktionen kring inskick för att se om vi kan och är juridiskt tillåtna att erbjuda en tjänst som går att använda vid signering av fastställelseintyg.

Digital signering av årsredovisning och tredjepartsleverantör, fungerar det?

För signering av årsredovisningen och revisionsberättelsen i original går det bra att använda en tredjepartsleverantör.

Nyhetsarkiv

Tyck till om den här sidan