Snart ska alla företag och föreningar anmäla verklig huvudman

Riksdagen väntas under våren besluta att cirka 800 000 företag och juridiska personer måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket med start under andra halvan av 2017. För att underlätta för alla som måste anmäla detta, arbetar vi just nu med att ta fram en e-tjänst.   

Film för dig som vill veta mer om verklig huvudman

Om din webbläsare inte kan visa filmen kan du ladda ner den i något av följande format H.264, WebM för att spela upp den i ett annat program.

Vad är en verklig huvudman?

En verklig huvudman är en eller flera personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag, en förening eller annan typ av juridisk person. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

Vanliga frågor från allmänheten om verklig huvudman

Vilket syfte har registret?

Syftet med registret är att exempelvis banker och finanspolisen ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. Vi kommer därför också att ta fram en e-tjänst där man kan söka information i registret. Informationen om vem som är verklig huvudman är tänkt att bidra till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Anmälan till registret – så funkar det 

Du ska göra din anmälan elektroniskt med början under andra halvan av året (datumet är inte bestämt än). Anmälan ska göras inom 6 månader från startdatumet. Den ska skrivas under med e-legitimation, exempelvis mobilt BankID, av en behörig företrädare för företaget eller föreningen.

Det kommer att vara gratis att anmäla verklig huvudman. 

Vilka måste anmäla verklig huvudman?

Totalt berörs omkring 800 000 företag och föreningar. De som måste anmäla verklig huvudman är bland andra:

 • Aktiebolag
 • Bankaktiebolag
 • Bostadsrättsföreningar
 • Ekonomiska föreningar
 • Europabolag
 • Europakooperativ
 • Europeisk ekonomisk intressegruppering (EEIG)
 • Försäkringsaktiebolag
 • Försäkringsföreningar
 • Handelsbolag
 • Ideella föreningar som har en eller flera verkliga huvudmän
 • Kommanditbolag
 • Kooperativa hyresrättsföreningar
 • Medlemsbanker
 • Sambruksföreningar
 • Samfällighetsföreningar
 • Sparbanker
 • Stiftelser
 • Trossamfund
 • Truster (ska anmäla verklig huvudman om den förvaltas från Sverige)
 • Vattenförbund
 • ​Ömsesidiga försäkringsbolag

Dessa är undantagna och behöver inte anmäla verklig huvudman: 

 • Enskilda näringsidkare.
 • Ideella föreningar som inte har någon verklig huvudman.
 • Aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad (börsbolag).
 • Staten, landsting och kommuner samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.
 • Dödsbon och konkursbon.
 • Enkla bolag. 

Penningtvättsdirektiv i EU är bakgrunden till registret

2015 antog EU ett nytt penningtvättsdirektiv som ska bidra till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt direktivet måste varje EU-land ha ett register över verkliga huvudmän.

Bolagsverket kommer att få uppdraget av regeringen att föra registret i Sverige. Just nu väntar vi på en lagrådsremiss och därefter en proposition som ska behandlas av riksdagen.  

Mer information under våren

Under våren kommer det löpande mer information här på bolagsverket.se. Du kommer att kunna läsa om regler för alla berörda företags- och föreningsformer.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan