Registret mot penningtvätt

Företag och personer som bedriver viss typ av näringsverksamhet är skyldiga att anmäla sig till registret mot penningtvätt.

Vilka ska anmäla sig till registret?

Fysiska och juridiska personer som

 • arbetar med bokföring och redovisning
 • ger skatterådgivning
 • ger juridisk rådgivning vid köp och försäljning av fastigheter och företag m.m. (gäller ej advokater eller biträdande jurister vid advokatbyrå)
 • bildar, säljer och förmedlar företag
 • tillhandahåller till exempel kontorshotell och postboxföretag
 • är styrelseledamöter eller bolagsrättsligt ansvariga, till exempel bolagsman i handels- eller kommanditbolag eller i någon liknande ställning
 • förvaltar en trust eller en liknande juridisk konstruktion
 • företräder en aktieägare
 • bedriver verksamhet som avser försäljning av varor mot kontant betalning till stora belopp (minst 15 000 euro per affärstransaktion). Exempel är handel med bilar, juveler, klockor och antikviteter.

Även filialer i Sverige till utländska juridiska personer med huvudkontor i utlandet måste anmäla sig. Detta gäller för filialer som bedriver någon av ovanstående verksamheter.

Vad är syftet med registret mot penningtvätt?

Registret är till för att förhindra att ditt företag utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. När du registrerar dig innebär det att du ska ta fram rutiner och vidta åtgärder för att förhindra detta.

Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet ansvarar för att kontrollera att ditt företag följer de lagkrav som ställs. Länsstyrelsen har rätt att kräva in uppgifter om de rutiner som företaget har upprättat och kan också komma att kontrollera dem på plats. Länsstyrelsen undersöker också om företaget och dess företrädare har en så kallad god vandel (gott anseende) genom att kontrollera uppgifter i register hos olika myndigheter. 

Blankett

Det finns en blankett som du ska använda när du anmäler ditt företag till registret, när du gör ändringar och när du ska avregistrera företaget i registret mot penningtvätt:

Anmälan till registret mot penningtvätt, nr 705 (235 kB)

Anmäl till registret

Använd blanketten,  Anmälan till registret mot penningtvätt, nr 705 när du anmäler dig till registret. Anmälan ska undertecknas av en styrelseledamot, verkställande direktören, en bolagsman eller den person som anmälan gäller. Du skickar anmälan till Bolagsverket.

Avgift

Betala avgiften på 850 kronor samtidigt som du skickar in anmälan.

Vi tar ut en avgift av dig som anmäler dig till registret mot penningtvätt därför att vi är en myndighet som inte får medel från statsbudgeten. Vi är alltså inte skattefinansierade, utan vi tar istället ut avgifter för att finansiera verksamheten.

Ändring

Om din verksamhet ändras ska detta också anmälas till registret mot penningtvätt. Använd blanketten, Anmälan till registret mot penningtvätt, nr 705. Betala avgiften på 850 kronor samtidigt som du skickar in din anmälan.

Avregistrering

Om din verksamhet upphör ska du avregistrera ditt företag från registret mot penningtvätt. Använd blanketten, Anmälan till registret mot penningtvätt, nr 705. Avregistrering är gratis.

Bolagsverket får också på eget initiativ avregistrera företag eller personer från registret om vi får vetskap om att verksamheten upphört.  Det kan förekomma om ett företag upphör genom konkurs, likvidation eller avslutad fusion.

Vad händer om du inte anmäler dig till registret?

Om du inte anmäler dig till registret, trots att du bedriver sådan verksamhet som står ovan, kan den myndighet som har tillsynsansvar besluta att du måste upphöra med verksamheten.

Lagen innebär att den som bedriver någon av de anmälningspliktiga verksamheterna behöver skaffa sig kännedom om sina kunder och också kontrollera identiteten hos kunderna. Vid misstanke om att en affär kan vara ett led i penningtvätt eller finansiering av terrorism ska upplysningar lämnas till Finanspolisen. Se vidare i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och terrorism.

Länsstyrelser är tillsynsmyndigheter

Länsstyrelserna i Stockholms län, Västra Götaland och Skåne är tillsynsmyndigheter för de företag och personer som ska registreras hos Bolagsverket. Vilken tillsynsmyndighet som blir aktuell bestäms av företagets säte eller personens folkbokföringsadress. Gällande filialer så är länsstyrelsen i Stockholm tillsynsmyndighet, oavsett var filialen har sitt säte. Med filial avses ett utländskt företag som har sitt avdelningskontor i Sverige.

Bolagsverket kommer att underrätta länsstyrelserna om vilka som förs in i registret.

Vilka berörs inte av lagen?

De som idag står under tillsyn hos andra myndigheter ska inte anmäla sig för registrering hos oss.

Dessa är:

 • auktoriserade och godkända revisorer samt hos Revisorsinspektionen registrerade revisionsbolag
 • fastighetsmäklare (Fastighetsmäklarinspektionen)
 • advokater (Advokatsamfundet)
 • finansiella företag (Finansinspektionen)
 • kasinon och lotterier (Lotteriinspektionen).

Sök i registret mot penningtvätt

I Näringslivsregistret kan du söka information i registret mot penningtvätt.

Näringslivsregistret

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan