API på Bolagsverket

På Bolagsverket finns några så kallade applikationsprogrammeringsgränssnitt (API) som du kan ansluta dig till för att utföra olika typer av ärenden hos oss. Du kan exempelvis lämna in styrelseändringar i bostadsrättsföreningar.

API för styrelseändringar i bostadsrättsföreningar

Bolagsverkets API för registreringsärenden används i dagsläget för att lämna in ärenden som gäller styrelseändringar i bostadsrättsföreningar. Ärendena ska lämnas till Bolagsverket på det sätt och i det format som finns beskrivet i en teknisk dokumentation. Ta kontakt med oss om du vill ha den tekniska dokumentationen. 

API för att köpa information i XML-format

Om du vill hämta uppgifter direkt från Näringslivsregistret och använda ett eget gränssnitt kan du köpa information från oss via ett API. Med våra XML-paket hämtar du uppgifter och implementerar dem i ett eget gränssnitt. Läs mer på sidan XML-paket.

XML-paket

API i Post- och Inrikes Tidningar

Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) är Sveriges officiella kungörelseorgan. PoIT innehåller kungörelser från myndigheter och andra som måste kungöra i PoIT för att information ska komma till allmänhetens kännedom. Exempelvis kommuner lämnar in sina kungörelser om bland annat bygglov till Bolagsverket genom ett API

Post- och Inrikes Tidningar  

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan