ברוכים הבאים צו Bolagsverket

"דער אַמט פֿאַר רעגיסטראציע פֿון פֿירמעס"

פארבינדט זיך מיט אונדז צו:

  • |רעגיסטרירן פֿירמעס און פאראַייַניקונגען
  • אריינגעבן יערליכע באריכטן
  • רעגיסטרירן היפּאָטעקן
  • באקומען באשלוסן װעגן ליקווידאציע
  • באקומען אינפארמאציע פון אונזערע רעגיסטערס
  • לייענען און רעגיסטרירן Post- och Inrikes Tidningar אפיציעלע מעלדונגען

Bolagsverket "דער אַמט פֿאַר רעגיסטראציע פֿון פֿירמעס|" איז אן אַמט וואס ווערט פינאנצירט דורך באַנוצער־אייַנצאלונגען. אונדזערע אקטיוויטעטן ווערן נישט באצאלט דורך שטייערן. אנשטאט דעם, רעכענען מיר אן אפצאל פאר אונזערע באַדינונגען.

פארבינדט זיך מיט אונדז

טעלעפאן:
0771-670 670 (060-18 40 00)
בליטץ־פּאָסט:
bolagsverket@bolagsverket.se
פֿאַקס:
060-12 98 40
מבֿקר־אַדרעס:
Stuvarvägen 21, Sundsvall

מבֿקר־שעהען

מאנטאיק ביז דאנערשטיק פון 8.00 ביז 16.30 , פרייטיק פֿון 8.00 ביז 16.00.

אונזערע פּאָסט־אדרעסן

מעלדונג פון א נייע אדער אויסגעבעסערטע רעגיסטראציע

Bolagsverket
851 81 Sundsvall

יערלעכע באריכטן

Bolagsverket
Årsredovisningar
851 98 Sundsvall
arsredovisning@bolagsverket.se

רעגיסטראציע פאר היפּאָטעקן

Bolagsverket
Företagsinteckningar
Box 700
851 21 Sundsvall

Post- och Inrikes Tidningar

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
poit@bolagsverket.se

Uppdaterad: