به بولاگس ویرکیت Bolagsverket خوش آمدید!

نزد Bolagsverket (یک مقام سویدنی برای راجستر شرکت ها) شما میتوانید طور مثال

  • شرکت ها و اتحادیه ها را راجستر نمایید
  • گزارشهای سالانه را به ما ارسال نمایید
  • دارایی های گرو شده شرکت ها را، راجستر نمایید
  • فیصله ی تصفیه حسابهای شرکت را بدست بیاورید
  • از دفاتر راجستر ما معلومات بدست بیاورید
  • اعلانات را در ارگان رسمی اعلانات، Post- och Inrikes Tidningar بخوانید و یا راجستر نمایید.

Bolagsverket یک مقامی میباشد که بوسیله فیس ها تأمین مالی میگردد. ما برای اراییه خدمات خود، یک فیس را اخذ مینماییم و معلومات در مورد شرکت ها از راجستر خود، را به فروش میرسانیم. فعالیت ما از پول مالیات، تأمین مالی نمیشود.

با ما تماس بگیرید

تلفن:
+46 771 670 670 (+46 60 18 40 00)
ایمیل آدرس:
bolagsverket@bolagsverket.se
فاکس:
+46 60 12 98 40
آدرس بازدید:
Stuvarvägen 21, Sundsvall

اوقات کار

دوشنبه تا پنجشنبه: از ساعت ۸.۰۰ الی ۱۶.۳۰
جمعه: از ساعت ۸.۰۰ الی ۱۶.۰۰

آدرس های پستی ما

درخواستی برای راجستر جدید و تغیرات

Bolagsverket
851 81 Sundsvall

گزارش های سالانه

Bolagsverket
Årsredovisningar
851 98 Sundsvall
arsredovisning@bolagsverket.se

مقام راجستر کننده برای گروی های شرکت ها

Bolagsverket
Företagsinteckningar
Box 700
851 21 Sundsvall

Post- och Inrikes Tidningar

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
poit@bolagsverket.se

Uppdaterad: