Samfällighetsförening

Samfällighetsföreningar registreras av Lantmäteriet. Vänd dig dit om du har frågor eller funderar på att bilda en samfällighetsförening. Här kan du läsa en kort sammanfattning om vad en samfällighetsförening är.

Varför bildar man en samfällighetsförening?

En samfällighetsförening bildas för att förvalta en eller flera samfälligheter. Exempel på samfälligheter är vägar, grönytor, lekplatser, garage, parkeringsplatser och skogsområden.

Lantmäteriet registrerar

För att bilda en samfällighetsförening räcker det med att en delägare i en samfällighet vill det. Delägaren kontaktar Lantmäteriet som håller ett sammanträde dit alla delägare är kallade. Vid sammanträdet ska man anta stadgar och välja en styrelse. Efter sammanträdet är styrelsens första uppgift att ansöka om registrering av föreningen hos Lantmäteriet.

Skicka in uppgifter till Lantmäteriet varje år

Lantmäteriet har ett register över alla samfällighetsföreningar. Uppgifterna i registret ska uppdateras efter varje årsmöte (föreningsstämma). Varje år måste ni därför skicka protokollet från årsmötet till Lantmäteriet. Även om ni inte har gjort några ändringar i exempelvis styrelsen.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan