Revisor – näringsdrivande ideell förening

En näringsdrivande ideell förening kan i vissa fall behöva ha minst en revisor. Revisorn väljs av föreningsstämman om inte något annat är bestämt i stadgarna. I de flesta fall behöver du inte anmäla revisorn till Bolagsverket.

Vem kan vara revisor?

En revisor ska

 • ha den insikt och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till föreningens verksamhet krävs för att fullgöra uppdraget
 • vara minst 18 år
 • inte vara försatt i konkurs eller ha näringsförbud
 • inte ha förvaltare.

Om föreningen är större krävs

 • en auktoriserad revisor
 • inte att revisorn bor inom EES.

Du kan läsa om vilka företag som räknas som större på denna sida:

Större och mindre företag

Jäv får inte förekomma

Revisorn får inte vara

 • styrelseledamot
 • styrelsesuppleant
 • gift, sambo eller nära släkt med någon i styrelsen.

Däremot får revisorn vara medlem i föreningen.

När måste revisorn anmälas till Bolagsverket?

Om föreningen uppfyller mer än ett av följande villkor under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren ska revisorn anmälas till Bolagsverket:

 • fler än 50 anställda i medeltal
 • mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning
 • mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning
Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan