Årsredovisningsguiden för ideell förening

För räkenskapsår som inleds 2010-11-01 eller senare

Ska årsredovisning upprättas? I vissa fall1
Vem ska underteckna årsredovisningen? Samtliga styrelseledamöter vid dagen för undertecknandet samt den verkställande direktören om en sådan är utsedd. Även arbetstagarrepresentanter som ingår i styrelsen ska skriva under årsredovisningen.
Ska årsredovisning och revisionsberättelse skickas in? Ja, om föreningen är skyldig att upprätta årsredovisning
Skickas till Bolagsverket, Årsredovisningar, 851 98 Sundsvall
Vad ska skickas in?
  • Årsredovisning, som ska bestå av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter och, för större ideella föreningar2, finansieringsanalys (kassaflödesanalys)
  • Revisionsberättelse
  • Koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, om föreningen är moderförening i en större koncern2

Handlingarna ska vara bestyrkta kopior.

När ska handlingarna ha kommit in? Senast sex månader efter räkenskapsårets utgång
Sanktioner om handlingarna inte kommer in Vite3
Bestämmelser
  • 2 kap. 2 § och 6 kap. 1 § första stycket 6 och 7 bokföringslagen (1999:1078)
  • 8 kap. 3 § första stycket 5 årsredovisningslagen (1995:1554)

Noter

1. Ska årsredovisning upprättas?

En ideell förening är bokföringsskyldig om föreningen har tillgångar som överstiger en och en halv miljon kronor eller bedriver näringsverksamhet. Föreningen är skyldig att upprätta en årsredovisning när den når upp till mer än ett av följande gränsvärden under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren

  • Mer än  50 anställda i medeltal.
  • Mer än  40 miljoner kronor i redovisad balansomslutning.
  • Mer än  80 miljoner kronor i redovisad nettoomsättning.

Detsamma gäller om den ideella föreningen är moderförening och koncernen når upp till mer än ett av gränsvärdena för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren. Vid beräkningen av de två sistnämnda punkterna ska fordringar och skulder mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller för intäkter och kostnader som kommer av transaktioner mellan koncernföretag, liksom förändring av internvinst.

2. Vad räknas som större och mindre företag eller koncern?

Större och mindre företag

3. Sanktioner

Vite

Om en ideell förening som är skyldig att upprätta årsredovisning inte skickar in sin årsredovisning, revisionsberättelse och, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, kan styrelseledamöterna och verkställande direktören föreläggas vid vite att skicka in handlingarna.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan