Särskild granskare – ekonomisk förening

En röstberättigad föreningsmedlem kan föreslå att en särskild granskare ska utses av Bolagsverket. En särskild granskare granskar föreningens förvaltning och räkenskaper under viss förfluten tid, eller vissa åtgärder och förhållanden i föreningen.

Att ansöka om att Bolagsverket ska utse en särskild granskare kostar ingenting. Men föreningen ska ersätta den särskilda granskaren för dennes arbete.

Ett förslag om särskild granskare i en förening kan behandlas på

  • en ordinarie föreningsstämma
  • en stämma där det framgår av kallelsen att ett sådant förslag ska behandlas.

På stämman ska det framgå vad den särskilda granskaren ska granska, d.v.s. granskningstemat.

Om

  • en tiondel av samtliga röstberättigade i föreningen eller
  • minst en tredjedel av de på stämman närvarande röstberättigade

röstar för förslaget, ska styrelsen inom en vecka från stämman ansöka om att Bolagsverket utser en särskild granskare. Om styrelsen inte ansöker om detta får istället en röstberättigad medlem ansöka.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan