Driva ekonomisk förening

När du driver en ekonomisk förening måste du anmäla ändringar till Bolagsverket. Kanske vill du ändra namnet, byta personer i styrelsen eller ändra i stadgarna. I menyn kan du läsa om de olika ändringarna.

Anmäl ändringar på webben

Använd e-tjänsterna på verksamt.se för att anmäla ändringar. En styrelseledamot eller den verkställande direktören skriver under med sin e-legitimation. Du kan också använda en blankett som du hittar på sidan Blanketter och mallar för ekonomisk förening.

Anmäl på verksamt.se

Vad kostar ändringen?

Många av de ändringar du kan göra innebär att du får betala en avgift. Det ser du på sidan Avgifter ekonomisk förening. Glöm inte att skriva vilken förening inbetalningen hör till! Skriv organisationsnumret och föreningens namn.

Avgifter ekonomisk förening

Ändra stadgarna

Många ändringar i en ekonomisk förening innebär att du måste ändra stadgarna och skicka in dessa till Bolagsverket. Det gäller dock inte ändringar av styrelse, verkställande direktören och revisorn.

En förändring i stadgarna i en ekonomisk förening ska normalt beslutas av två på varandra följande föreningsstämmor. Vid den andra stämman måste också två tredjedelars majoritet av de röstande vara för ändringen för att den ska gå igenom.

Ibland krävs en större majoritet. Särskilda eller strängare villkor kan finnas i stadgarna. Det är inte nödvändigt att någon av stämmorna är en ordinarie föreningsstämma, om det inte är bestämt i stadgarna.

Om inte tillräcklig majoritet uppnås vid den andra stämman har förslaget fallit. Om samtliga medlemmar är närvarande och samtliga är helt överens om förändringen, kan beslut om ändring fattas på endast en föreningsstämma.

I kallelsen till föreningsstämman ska det huvudsakliga innehållet av förslaget till ändring anges. Det enda fungerande sättet att uppfylla detta krav är att stadgeförslaget i sin helhet bifogas med kallelsen till medlemmarna.

Av föreningsstämmoprotokollet ska det framgå med vilken majoritet ett beslut om stadgeändring har tagits. Om samtliga medlemmar närvarat ska detta framgå. Protokollet ska vara undertecknat av stämmans ordförande samt justerare.

Kallelse till den andra stämman får inte utfärdas innan den första stämman hållits. I kallelsen till den andra stämman ska det stå vilket beslut den första stämman har fattat.

Dessutom ska det stå att det andra beslutet kräver två tredjedels majoritet eller den större majoritet som krävs enligt lagstiftningen. Stadgarna behöver inte skickas ut på nytt om inte den första stämman ändrade något i förslaget.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan