Särskild granskare – bostadsrättsförening

En röstberättigad föreningsmedlem kan föreslå att en särskild granskare ska utses av Bolagsverket. En särskild granskare kan granska föreningens förvaltning och räkenskaper under viss förfluten tid, eller vissa åtgärder/förhållanden i föreningen.  

Ett förslag om särskild granskare i en förening kan behandlas på en ordinarie föreningsstämma eller på en stämma där det framgår av kallelsen att ett förslag om en särskild granskare ska behandlas. På stämman ska det framgå vad den särskilda granskaren ska granska, d.v.s. granskningstemat.

Om en tiondel av samtliga röstberättigade i föreningen eller minst en tredjedel av de på stämman närvarande röstberättigade röstar för förslaget, ska styrelsen inom en vecka från stämman ansöka om att Bolagsverket utser en särskild granskare. Om styrelsen inte ansöker om detta får istället en röstberättigad medlem ansöka.

Anmäl till Bolagsverket

När du anmäler detta till oss, använd blanketten Ansökan om att Bolagsverket utser revisor eller särskild granskare, nr 719.

Ansökan om att Bolagsverket utser revisor eller särskild granskare, nr 719 (75 kB)

På blanketten ska du bland annat skriva om du har något förslag på vem som kan vara särskild granskare.

Skicka med dessa bilagor

  • en kopia på justerat stämmoprotokoll
  • eventuell kopia på kallelse
  • en skriftlig bekräftelse från föreslagen särskild granskare om att denne är villig att åta sig uppdraget.

Att ansöka om att Bolagsverket ska utse en särskild granskare kostar ingenting. Men föreningen ska ersätta den särskilda granskaren för hans eller hennes arbete.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan