Medrevisor – bostadsrättsförening

En röstberättigad medlem i en förening kan på en föreningsstämma föreslå att Bolagsverket ska utse en medrevisor som ska delta i revisionen tillsammans med övriga revisorer i föreningen.

Ett förslag om medrevisor kan behandlas på en föreningsstämma där revisorsval ska ske eller på en stämma där det framgår av kallelsen att ett förslag om medrevisor ska behandlas.

Om en tiondel av samtliga röstberättigade i föreningen eller minst en tredjedel av de på stämman närvarande röstberättigade röstar för förslaget om medrevisor ska styrelsen inom en vecka från stämman ansöka om att Bolagsverket utser en medrevisor. Om styrelsen inte ansöker om detta får istället en röstberättigad medlem ansöka.

Anmäl till Bolagsverket

När du anmäler detta till oss, använd blanketten Ansökan om att Bolagsverket utser revisor eller särskild granskare, nr 719.

Ansökan om att Bolagsverket utser revisor eller särskild granskare, nr 719 (75 kB)

På blanketten ska du bland annat skriva om du har något förslag på vem som kan vara medrevisor.

Skicka med dessa bilagor

  • en kopia på justerat föreningsstämmoprotokoll
  • eventuell kopia på kallelse
  • en skriftlig bekräftelse från föreslagen medrevisor om att denne är villig att åta sig uppdraget.

Att ansöka om att Bolagsverket ska utse en medrevisor kostar ingenting. Men föreningen ska ersätta medrevisorn för hans eller hennes arbete.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan