Ekonomisk plan – bostadsrättsförening

I en bostadsrättsförening ska det finnas en ekonomisk plan. Planens uppgift är att ge blivande bostadsrättshavare information om föreningen och dess ekonomi.

Den ekonomiska planen ska innehålla de upplysningar som är av betydelse för bedömning av föreningens verksamhet. Planen ska registreras hos Bolagsverket.

Förutsättningen för att upprätta en ekonomisk plan är att det måste finnas minst tre lägenheter i föreningens hus, avsedda att upplåtas med bostadsrätt. Om det finns fler än ett hus i en bostadsrättsförening, ska husen ligga så nära varandra att en ändamålsenlig samverkan kan ske mellan bostadsrättshavarna.

Registrera planen innan du upplåter bostadsrätter

En bostadsrättsförening får inte upplåta bostadsrätt förrän en ekonomisk plan har upprättats av styrelsen och planen har blivit registrerad hos Bolagsverket. Den ekonomiska planen ska granskas av två särskilda intygsgivare, som bland annat ska intyga att planen vilar på tillförlitliga grunder. När den ekonomiska planen är registrerad skickar vi tillbaka en kopia till föreningen eller den som skickat in den.

Granskad av två intygsgivare

Den ekonomiska planen ska undertecknas av samtliga styrelseledamöter och granskas av två särskilda intygsgivare.

Boverket utser och utövar tillsyn över de särskilda intygsgivarna. En förteckning över intygsgivare finns på Boverkets webbplats. Det är bostadsrättsföreningens styrelse som väljer ut två intygsgivare för föreningens ekonomiska plan. Båda intygsgivarna ska vara oberoende och får inte ha någon anknytning till föreningen. Intygsgivarna kan också vara bosatta i ett annat land inom EES.

Ny ekonomisk plan? 

Efter att den ekonomiska planen har upprättats kan nya omständigheter uppstå som är av väsentlig betydelse för bedömningen av föreningens verksamhet.

Huvudregeln är då att en ny ekonomisk plan ska upprättas och registreras innan föreningen får upplåta nya bostadsrätter. Om det är frågan om enstaka upplåtelser som inte är av väsentlig betydelse behöver inte någon ny plan upprättas. Om någon ytterligare bostadsrätt inte ska upplåtas behövs inte någon ny plan även om det har ändrats några uppgifter.

Det är Boverket som är den myndighet som ansvarar för hur ekonomiska planer ska utformas och allt övrigt kring planerna. På deras webbplats finns mer information. 

Anmäla ekonomisk plan till Bolagsverket

Anmäl direkt i vår e-tjänst på verksamt.se. Då ska en styrelseledamot skriva under anmälan med sin e-legitimation. Du kan också använda blanketten Ändringsanmälan, nr 914 .

Anmäl på verksamt.se

Ändringsanmälan, nr 914 (137 kB)

Samtidigt som du gör din anmälan ska du betala en avgift. Det kostar  700 kronor att anmäla en ekonomisk plan i e-tjänsten och  900 kronor när du använder blanketten.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan