Organisation – europabolag

Ett europabolag kan vara organiserat enligt ett monistiskt eller dualistiskt system.

Aktieägarnas beslutanderätt i ett europabolag utövas vid bolagsstämman. Bolagets organisation i övrigt kan vara utformad på två sätt, enligt ett monistiskt eller ett dualistiskt system. Bolaget bestämmer självt vilken av organisationsmodellerna man ska använda sig av.

Monistiska systemet

Det monistiska systemet innebär att det utöver bolagsstämman finns ett beslutsorgan, förvaltningsorganet, som utövar ledningen och förvaltningen av bolaget. Förvaltningsorganet motsvaras närmast av styrelsen i ett svenskt bolag. Enligt lagen om europabolag ska, om inte annat följer av SE-förordningen, bestämmelserna i aktiebolagslagen och andra författningar om styrelsen eller dess ledamöter tillämpas på förvaltningsorganet eller dess ledamöter.

Förvaltningsorganet ska ha minst tre ledamöter. Det ska även finnas en verkställande direktör som utses av förvaltningsorganet. Förvaltningsorganet ska ha sammanträde minst var tredje månad, med ett intervall som fastställs i bolagsordningen, för att diskutera europabolagets ekonomiska ställning och framtida utveckling. Förvaltningsorganet ska välja en ordförande bland sina ledamöter.

Dualistiska systemet

I det dualistiska systemet ansvarar ledningsorganet för bolagets ledning och förvaltning. Därutöver finns ett tillsynsorgan som har till uppgift att tillsätta och avsätta ledamöterna i ledningsorganet samt att kontrollera ledningsorganets förvaltning. Ledamöterna i tillsynsorganet väljs av bolagsstämman.

Ledningsorganet i ett dualistiskt organiserat europabolag ska ha minst tre ledamöter och tillsynsorganet minst fem ledamöter. Det ska finnas en verkställande direktör som utses av ledningsorganet. Den verkställande direktören får inte vara ledamot i tillsynsorganet. Tillsynsorganet ska välja en ordförande bland sina ledamöter. Ingen får samtidigt vara ledamot i europabolagets ledningsorgan och dess tillsynsorgan.

Tillsynsorganet får besluta att dess medgivande krävs för vissa beslut som ledningsorganet eller verkställande direktören fattar. Ett sådant beslut från tillsynsorganet ska skickas in till Bolagsverket för registrering och beslutet gäller från dagen för registrering.

I Sverige är det inte möjligt för en juridisk person att vara styrelseledamot i ett aktiebolag. En juridisk person kan därför inte heller vara styrelseledamot i ett europabolag med säte i Sverige.

I 16-26 §§ lagen om europabolag finns ytterligare bestämmelser för dualistiskt organiserade europabolag.

Gemensamma regler för det monistiska och det dualistiska systemet

Ledamöterna i organen ska utses för den period som fastställs i bolagsordningen och perioden får inte vara längre än sex år.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan