Flytta säte – europabolag

Ett europabolags säte får under vissa förutsättningar flyttas till en annan medlemsstat.

En sådan flytt innebär inte att bolaget avvecklas eller att det bildas en ny juridisk person.

Att ett europabolag flyttar sitt säte från ett land till ett annat innebär inte att bolagets borgenärer förlorar sin rätt att göra sina fordringar gällande mot bolaget. Det finns därför särskilda skyddsregler för borgenärerna i samband med att ett europabolags säte flyttar.

Så här går det till att flytta säte från Sverige till annan medlemsstat:

 1. Ett förslag om att flytta sätet ska upprättas av lednings- eller förvaltningsorganet och offentliggöras på sätt som föreskrivs i säteslandet. Lednings- och förvaltningsorganet ska även lämna en redogörelse över flyttens juridiska och ekonomiska aspekter och för vilka följder flytten kommer få för aktieägare, borgenärer och arbetstagare.
 2. Förslaget ska lämnas in till Bolagsverket för registrering och kungörande i Post- och Inrikes Tidningar.
 3. Bolagsverket ska direkt då förslaget om flytt har kungjorts, underrätta Skatteverket och Finansinspektionen.
 4. Europabolaget beslutar att flytta sätet. Ett beslut om att flytta säte får inte fattas förrän tidigast två månader efter kungörandet av förslaget.
 5. Europabolaget ska ansöka om tillstånd att flytta sätet. Ansökan ska komma in inom en månad från bolagsstämmans beslut om flyttning.
 6. Efter att beslutet fattats, ska bolaget skriftligt underrätta bolagets kända borgenärer om beslutet. Underrättelsen ska innehålla uppgifter dels om borgenärernas rätt att ta del av vissa handlingar, dels om borgenärernas möjlighet att motsätta sig beslutet.
 7. Borgenärerna har möjlighet att hos Bolagsverket motsätta sig beslutet om flytten i samband med att Bolagsverket kallar bolagets borgenärer i Post- och Inrikes Tidningar.
 8. Om ingen borgenär motsätter sig flytten av sätet, ska Bolagsverket ge bolaget tillstånd att flytta sätet. Om en borgenär som blivit kallad motsätter sig flytten av sätet, ska Bolagsverket överlämna ärendet till allmän domstol (tingsrätt). Tillstånd till flytten kan då meddelas endast om bolaget visar att de borgenärer som motsatt sig flytten har fått full betalning eller säkerhet för de fordringar som uppkommit före en viss angiven dag.
 9. När beslutet om tillstånd har vunnit laga kraft ska Bolagsverket utfärda ett intyg som bekräftar att europabolaget gjort vad som krävts i fråga om handlingar och formaliteter före flytten av sätet.
 10. Bolaget kan därefter registreras i det nya landet.
 11. Så snart Bolagsverket fått information från den berörda myndigheten i den nya staten om att flytten har registrerats, ska vi stryka bolaget ur det svenska europabolagsregistret. Uppgiften ska kungöras i Post- och Inrikes Tidningar.

I det fall ett europabolag står under Finansinspektionens tillsyn får inspektionen motsätta sig att europabolaget flyttar sätet till en annan stat, om motsättandet är motiverat av hänsyn till allmänintresset. Finansinspektionen ska meddela ett sådant beslut inom två månader från det att flyttförslaget kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar.

Under den tid som Bolagsverket handlägger ansökan om tillstånd till flytt, får Skatteverket besluta om att det under en viss tid om 12 månader föreligger hinder mot flytt av säte till en annan stat. Tiden får förlängas, om det finns särskilda skäl.

Regler för att tillvarata aktieägarnas rätt finns också, bland annat ska bolagsstämmans beslut om att flytta sätet fattas med två tredjedels majoritet.

Hänvisningar

Regler om detta finns i art. 8 SE-förordningen och i 8-15 §§ lagen om europabolag.

Vid flytt från Sverige till en annan stat, tillämpas bestämmelserna i 10-15 §§ lag (2004:575) om europabolag. När det gäller europabolag som driver bank- eller finansieringsrörelse tillämpas istället 10 kap. 40-42 §§ respektive 11 kap. 1 § lagen (2004:97) om bank– och finansieringsrörelse.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan