Avveckla europabolag

Ett europabolag kan avvecklas genom likvidation eller konkurs. 

Frågor om avveckling, likvidation och konkurs för europabolag regleras i den nationella lagstiftning som gäller i respektive land för publika aktiebolag.

Avveckla aktiebolag

Likvidation

Ett europabolag ska ha säte och huvudkontor i samma land. Om detta krav inte är uppfyllt ska lämpliga åtgärder vidtas för att bristen ska rättas till. Ett europabolag som inte följer bestämmelserna kan försättas i likvidation.

Det svenska förfarandet regleras i 29 § lagen om europabolag. Om huvudkontoret är utomlands och sätet är i Sverige ska Bolagsverket genom ett särskilt beslut fastställa att bolaget inte uppfyller skyldigheten i artikel 7 SE-förordningen. När beslutet har vunnit laga kraft, föreläggs bolaget att göra en rättelse. Föreläggandet innehåller en upplysning om att bolaget kommer tvingas att gå i likvidation om det inte gör en rättelse. Om bolaget inte följer föreläggandet beslutar Bolagsverket om likvidation. Både fastställelsebeslutet och beslutet om likvidation kan överklagas till tingsrätten. Ett beslut om likvidation får inte verkställas innan det vunnit laga kraft.

Det medlemsland där det aktuella europabolaget har sitt huvudkontor har också en skyldighet att agera, bland annat genom att underrätta det medlemsland där sätet finns i de fall det upptäcks att huvudkontor och säte är belägna i olika medlemsländer.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan