EGTS

En europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) är en juridisk person och kan beskrivas som en gruppering inom EU som ska främja samarbete över nationsgränserna.

Medlemmarna

En gruppering kan bildas av bland annat stater, kommuner, myndigheter eller annat organ som regleras av offentlig rätt. Minst två av medlemmarna måste finnas i olika EU-länder. Det är regeringen som prövar frågor om svenskt deltagande i en gruppering.

Verksamheten

En gruppering kan bildas för att till exempel genomföra ett gränsöverskridande samarbetsprojekt som är delvis EU-finansierat genom strukturfonderna, exempelvis europeiska regionala utvecklingsfonden. De uppgifter och den behörighet som en gruppering har ska regleras i ett avtal.

Anmälan

Anmälan om registrering av en gruppering med säte i Sverige ska göras av de blivande medlemmarna och skickas till Bolagsverket.

Avveckling

Frågor om likvidation, insolvens, betalningsinställelse eller liknande, regleras av lagstiftningen i det land där grupperingen har sitt säte. Frågor som rör avveckling ska också regleras i avtalet om att bilda en europeisk gruppering för territoriellt samarbete.

En gruppering med säte i Sverige ska meddela regeringen och Bolagsverket vid ett beslut om avveckling.

Hänvisningar

Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer

Lag (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete

Förordning (2009:705) om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan