EEIG

En europeisk ekonomisk intressegruppering (EEIG) kan närmast liknas vid ett handelsbolag som verkar över nationsgränserna.

Några kännetecken är att de som avser att bilda en gruppering ska ingå ett avtal och låta registrera grupperingen. Grupperingen behöver inte ha något eget kapital och medlemmarna är obegränsat solidariskt ansvariga för grupperingens skulder.

Verksamheten

En gruppering ska underlätta och utveckla medlemmarnas ekonomiska verksamhet. Verksamheten ska anknyta till medlemmarnas ekonomiska verksamhet och får endast vara av understödjande karaktär i förhållande till medlemmarnas egen verksamhet. En gruppering har inte, som ett bolag, till syfte att skapa vinst för sin egen skull.

Medlemmarna

Medlemmarna ska vara minst två fysiska eller juridiska personer som själva i olika medlemsländer inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) bedriver ekonomisk verksamhet. EES består för närvarande av EU:s medlemsstater, Gibraltar, Island, Liechtenstein och Norge. Minst två av medlemmarna måste ha sitt huvudkontor, eller vad gäller fysiska personer sin huvudsakliga verksamhet, i olika medlemsstater.

Rättskapacitet

En gruppering har rättskapacitet. Med detta menas att den kan ha rättigheter och förpliktelser. Från dagen för registreringen får grupperingen i eget namn förvärva rättigheter och ta på sig skyldigheter av olika slag, ingå avtal eller vidta andra rättshandlingar samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter. Varje medlemsstat bestämmer själv om grupperingen ska ha status som juridisk person, vilket är fallet i Sverige.

Den interna organisationen

  • Medlemmarna utgör det högsta organet, som kan fatta alla beslut som syftar till att förverkliga ändamålet för grupperingen. Medlemmarna kan ge direktiv till andra organ och befattningshavare inom grupperingen.
  • Företagsledningen kan bestå av en eller flera fysiska personer. Grupperingsavtalet kan innehålla bestämmelser om andra organ.

Firmateckningen

Det är endast företagsledaren, eller om det är flera, var och en av dem som kan företräda grupperingen mot tredje man. Grupperingsavtalet kan föreskriva kollektiv firmateckningsrätt.

Kapitalet

En gruppering behöver inte ha något kapital. Någon säkerhet för borgenärerna i form av eget kapital finns alltså inte. I stället är varje medlem obegränsat solidariskt ansvarig för grupperingens skulder.

Betalning måste dock först begäras hos grupperingen. Medlemmarnas ansvar är tvingande och kan alltså inte ändras genom grupperingsavtalet eller på annat sätt.

Speciella regler för företagsnamnet

Namnet ska innehålla orden ”europeisk ekonomisk intressegruppering” eller förkortningen ”EEIG”.

Anmälan

Anmälan ska undertecknas av samtliga medlemmar. Använd blanketten Nyregistrering, nr 908 . Att registrera en europeisk ekonomisk intressegruppering kostar  1 000 kronor. Registreringsavgiften ska betalas samtidigt som anmälan skickas in.

Nyregistrering, nr 908 (105 kB)

Avveckling

Avveckling kan bara ske genom likvidation. Grupperingen behåller sin rättskapacitet till dess likvidationen är avslutad. Efter avslutad likvidation ska den europeiska ekonomiska intressegrupperingen avregistreras.

Hänvisningar

Lag (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar

Förordning (1994:1933) om register över europeiska ekonomiska intressegrupperingar

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan