Dispens bosättning – styrelsen

Styrelse, vd och särskild firmatecknare

För aktiebolag finns det krav på att vissa personer i företaget ska vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Om företaget inte uppfyller dessa krav kan du ansöka om dispens.

Krav på bosättning

Följande personer ska vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) enligt huvudreglerna:

  • minst hälften av styrelseledamöterna
  • minst hälften av styrelsesuppleanterna
  • verkställande direktören
  • alla vice verkställande direktörer
  • minst en särskild firmatecknare om styrelsen har utsett någon sådan.

Reglerna gäller även för styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som är arbetstagarrepresentanter. Om det finns sådana räknas de här in i hela det antal som till hälften ska vara bosatta inom EES.

Minst en särskild firmatecknare ska vara bosatt inom EES för att huvudregeln för särskilda firmatecknare ska vara uppfylld.

Bara den som är folkbokförd i Sverige räknas i detta sammanhang som bosatt i Sverige. Detta gäller oavsett om personen är svensk medborgare.

Länder som ingår i EES

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Gibraltar, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Söka dispens

Om företaget inte uppfyller dessa krav kan du ansöka om dispens. Läs mer om hur det går till att ansöka om dispens och om vår prövning i menyn.  

När krävs särskild delgivningsmottagare?

Om ingen av företagets ställföreträdare är folkbokförd i Sverige ska företaget utse en särskild delgivningsmottagare. Bara en person får utses. Denna person ska vara folkbokförd i Sverige. Han eller hon kan samtidigt vara exempelvis styrelsesuppleant.  

Enligt en rekommendation från Revisorsinspektionen bör inte företagets revisor åta sig uppdrag som särskild delgivningsmottagare.

 Som ställföreträdare räknas här

  • styrelseledamöter
  • särskilda firmatecknare
  • verkställande direktören.

Vi kan inte ge dispens från kravet på delgivningsmottagare.

Hänvisningar

2 kap. och 8 kap.1, 2, 3,9, 30, 37 och 40 §§ aktiebolagslagen (2005:551)

3 kap. 4 § aktiebolagsförordningen (2005:559)

lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda

13 § första stycket, delgivningslagen (2010:1932).

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan