Publika aktiebolag

Här kan du läsa om det som gäller för publika aktiebolag. Övriga regler för aktiebolag finns på sidorna under Starta aktiebolag.

Ett publikt aktiebolag är ett företag som erbjuder aktier på den öppna marknaden. Det innebär att företaget kan annonsera om eller på annat sätt uppmärksamma omvärlden om möjligheten att köpa eller teckna aktier i företaget. Bara publika aktiebolag får handla med aktier på en svensk eller utländsk börs eller någon annan organiserad marknadsplats.

Aktiekapital

Ett publikt aktiebolag måste ha ett aktiekapital på minst 500 000 kronor.

Företagsnamn

Ett publikt aktiebolags företagsnamn ska följas av ”(publ)” i bolagsordningen, om det inte redan framgår av företagsnamnet att aktiebolaget är publikt. Det är valfritt om företaget också registrerar ”(publ)” i själva företagsnamnet.

Exempel

Cajix Mode AB (publ)

Cajix Modes publika aktiebolag

Styrelse och verkställande direktör

I publika aktiebolag gäller speciella regler för styrelse, verkställande direktör och revisor.

 • Styrelse ska bestå av minst tre styrelseledamöter.
 • Mer än hälften av styrelseledamöterna ska utses på bolagsstämman. När man bedömer vad som är mer än hälften av styrelseledamöterna ska samtliga styrelseledamöter räknas med, alltså även arbetstagarrepresentanterna.
 • Det ska alltid finnas en verkställande direktör. Hen får inte vara styrelsens ordförande.
 • En eller flera vice verkställande direktörer, som inte är styrelsens ordförande, får utses.
 • Det ska alltid finnas en revisor.

Kallelse till bolagsstämma

Obligatoriska kallelsesätt

I bolagsordningen ska kallelsesättet stå. Det finns ett antal kallelsesätt som är obligatoriska.

 • Annonsera i Post- och Inrikes Tidningar.
 • Annonsera i minst en rikstäckande dagstidning. Vilken eller vilka rikstäckande tidningar som används för annonsering ska stå i bolagsordningen.
 • Inför vissa stämmobeslut måste aktiebolaget skicka brev till varje aktieägare vars postadress är känd för företaget. Läs mer i 7 kap. 23 § aktiebolagslagen (2005:551).

Kallelsesätt när företaget är noterat på en reglerad marknad

För publika aktiebolag som är noterade på en reglerad marknad, eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, gäller dessa kallelsesätt.

Kallelsen ska

 • annonseras i Post- och Inrikes Tidningar
 • publiceras på aktiebolagets webbplats.

Samtidigt som kallelsen publiceras på aktiebolagets webbplats ska aktiebolaget annonsera i en namngiven rikstäckande dagstidning. Annonsen ska innehålla information om att bolagsstämman ska hållas och att kallelsen och övrigt material finns på bolagets webbplats och kan skickas till den som vill ha det.

Även publika bolag som inte är noterade på en reglerad marknad får skriva i bolagsordningen att kallelse ska ske på ovan angivna sätt. Men tänk då på att de noterade bolagens regler om tillhandahållande av handlingar inför årsstämman och andra bestämmelser kring kallelsen för noterade bolag också gäller, även om bolaget inte är noterat på en reglerad marknad.

Följande dagstidningar anses vara rikstäckande

 • Dagens Nyheter
 • Svenska Dagbladet
 • Aftonbladet
 • Expressen
 • Dagens Industri.

Kallelser till bolagsstämma kan företaget reglera i bolagsordningen. Annars gäller det som står här.

Kallelsetid

Tidpunkt för kallelse

 • kallelse till ordinarie stämma och extra stämma där ändring av bolagsordningen ska behandlas – tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman
 • kallelse till annan extra stämma – tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

För publika aktiebolag som är noterade på en reglerad marknad ska kallelse till extra bolagsstämma ske tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

Emissioner

I publika aktiebolag kan betalning i pengar för tecknade aktier eller konvertibler ske direkt till företaget istället för till ett särskilt konto hos en bank eller ett kreditmarknadsföretag. Betalningen måste då styrkas med ett yttrande från en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag. Yttrandet ska innehålla uppgift om att full och godtagbar betalning har lämnats för samtliga tecknade och tilldelade aktier eller konvertibler.

Förutom de vanliga reglerna om kvittningsemission, finns det också ytterligare regler för de publika aktiebolagen.

Ett publikt aktiebolag är i vissa fall skyldigt att upprätta ett prospekt vid beslut om nyemission eller vid emission av teckningsoptioner eller konvertibler. Läs mer i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan