Privata aktiebolag

Här kan du läsa om regler som gäller specifikt för privata aktiebolag. Övriga regler för aktiebolag finns på sidorna under Starta aktiebolag i menyn.

Får inte sprida aktier genom annonsering

Ett privat aktiebolag får inte sprida aktier, teckningsrätter, skuldebrev eller teckningsoptioner genom annonsering. Detta gäller även aktieägare i privata aktiebolag. Det är inte heller tillåtet att på annat sätt erbjuda fler än 200 personer rätt att teckna aktier eller värdepapper.

Aktiekapital

Ett privat aktiebolag måste ha ett aktiekapital på minst 50 000 kronor.

Kallelse till bolagsstämma

Privata aktiebolag ska skicka ut en kallelse till årsstämma tidigast sex veckor före stämman men inte senare än fyra veckor före stämman. Samma kallelsetid gäller för extra bolagsstämma där en ändring av bolagsordningen ska behandlas. I båda fallen får det i bolagsordningen föreskrivas att kallelse kan ske senare än fyra veckor, dock senast två veckor före.

Kallelse till extra bolagsstämma där andra frågor än bolagsordningsändring ska behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman.

Privata aktiebolag ska kalla till bolagsstämma på det sätt som står i bolagsordningen. I vissa fall ska kallelse också skickas med post till aktieägarna. Läs mer om detta i 7 kap. 23 § aktiebolagslagen (2005:551).

Företagsnamn

Privata aktiebolag får inte ha ordet ”publikt” i namnet.

Styrelse och verkställande direktör

Privata aktiebolag

  • ska ha en styrelse med en eller flera ledamöter. Om styrelsen består av en eller två ledamöter ska det finnas minst en suppleant.
  • ska ha en styrelseordförande om styrelsen består av fler än en styrelseledamot
  • behöver inte ha en verkställande direktör, men kan ha det om de vill.
Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan