Olika aktieslag

Ett aktiebolag kan ha aktier av olika slag. Här kan du läsa om det och hur bestämmelserna i bolagsordningen ska formuleras.

Olika aktieslag – anmäl registreringen på blankett

Om ditt aktiebolag har olika aktieslag går det inte att göra anmälan elektroniskt. Då måste du skicka in en blankett till oss för att registrera ditt aktiebolag.

I blanketten ser du vilka bilagor du ska skicka in tillsammans med anmälan. Längst ner på sidan hittar du också en länk till en sida med mallar för bilagor till anmälan.  

Skillnader mellan aktieslagen

Om aktiekapitalet är fördelat på flera aktier representerar varje aktie lika stor andel i aktiekapitalet. Aktiens andel av aktiekapitalet är aktiens kvotvärde. Det är inte säkert att alla aktier i ett aktiebolag medför samma rätt i bolaget. Bolaget kan nämligen ge ut aktier av olika slag (olika serier). Skillnaderna mellan aktieslagen måste skrivas i bolagsordningen, som ska vara registrerad hos Bolagsverket för att gälla.

Olikheter mellan aktier:

  • A-aktier och B-aktier – aktierna har olika röstvärde (antal röster) på bolagsstämman.
  • Stamaktier och preferensaktier – aktierna har olika andel i aktiebolagets tillgångar och vinst.
  • Andra aktieslag – andra olikheter som exempelvis rätt att utse ett visst antal styrelseledamöter.

A-aktier och B-aktier

Du kan besluta att ta in olika aktieserier i bolagsordningen där olikheten består i att aktierna har olika antal röster på bolagsstämman. De kallas oftast A-aktier och B-aktier. Du kan också ha fler än två serier som skiljer sig åt vad gäller röstvärdet. Röstvärdet för varje aktie i det ena aktieslaget kan vara ett annat än det för varje aktie av det andra slaget Det är viktigt att känna till att aktiebolagslagen inte tillåter att röstvärdet för en aktie är högre än tio gånger röstvärdet för en annan aktie. Det är oftast så att A-aktierna har ett högre röstvärde än B-aktierna, men det motsatta kan också förekomma.

Varför skilda röstvärden?

Motivet för att ha aktier med olika röstvärde är ofta att man vid en kapitalökning vill att en viss ägare eller ägargrupp ska ha kvar det avgörande inflytandet över företaget. Om du vid kapitalökningen vill gå utanför denna ägargrupp kan bolaget ge ut aktier med lägre röstvärde än för övriga aktier. På så sätt kan du trots att aktierna genom nyemission sprids till nya ägare ändå åstadkomma att de gamla ägarna genom sina röststarka aktier behåller en majoritet av en viss storlek eller ett dominerande inflytande på bolagsstämman.

Stamaktier och preferensaktier

Du kan ta in en bestämmelse i bolagsordningen om att det ska finnas aktier med olika rätt till andel i aktiebolagets tillgångar och vinst. Dessa aktier kallas ofta stamaktier och preferensaktier. En vanlig skillnad mellan stamaktier och preferensaktier är att preferensaktier ofta har företräde till utdelning framför stamaktierna. Förutom rätten till utdelning har preferensaktierna ofta företräde framför stamaktierna att vid aktiebolagets upplösning få ut ett fastställt belopp men ingenting därutöver. Preferensaktierna kan också samtidigt ges ett lägre röstvärde än stamaktierna.

Andra aktieslag

Beteckningarna på de olika aktieslagen är godtyckliga. Ibland finns exempelvis C-aktier. Skillnaden mellan de olika serierna kan också vara av annat slag så att exempelvis C-aktierna och D-aktierna var för sig medför rätt att utse ett bestämt antal styrelseledamöter.

Skillnaderna mellan aktieslagen kan också kombineras, exempelvis på det sättet att aktier som har företrädesrätt till vinstutdelning har ett lägre röstvärde än övriga aktier.

Omvandling av aktier

Om företaget har flera olika aktieslag kan du i bolagsordningen skriva att ett visst aktieslag ska kunna omvandlas till ett annat aktieslag. Förbehållet kan också gälla att vissa aktier ska omvandlas om en viss händelse sker eller vid särskilda villkor.

Om en aktie omvandlas ska det genast anmälas till Bolagsverket för registrering. I anmälan ska det stå vilka aktieslag som berörs av omvandlingen och hur många aktier av varje slag som omvandlas. Omvandlingen är verkställd när vi registrerat den och när den har antecknats i aktieboken eller i avstämningsregistret om det är ett avstämningsbolag. 

Företrädesrätt vid kapitalökning

Om aktierna i aktiebolaget ska ha olika röstvärde eller om de inte ska medföra lika rätt till andel i aktiebolagets tillgångar eller vinst, ska bolagsordningen innehålla en uppgift om hur företrädesrätten ska vara ordnad mellan aktieägarna när det gäller att få teckna nya aktier. Det gäller vid nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner eller konvertibler som sker genom kontant betalning eller kvittning.

Om skillnaderna mellan aktieslagen innebär att aktierna inte ska medföra lika rätt till andel i aktiebolagets tillgångar eller vinst, ska du också skriva i bolagsordningen hur företrädesrätten ska vara ordnad vid en ökning av aktiekapitalet genom fondemission.

Bestämmelserna i bolagsordningen kan skrivas på flera sätt. Här hittar du exempel på hur du kan skriva. Ta gärna hjälp med formuleringen av bolagsordningen. Advokater med företagsinriktning, bolagskonsulter och revisorer är exempel på sådana som kan hjälpa till så att det blir rätt.

För beslut på bolagsstämman i dessa frågor gäller särskilda majoritetsregler i aktiebolagslagen. När olika aktieslag ska införas är det lämpligt att ta in i bolagsstämmoprotokollet vilket aktieslag de redan utgivna aktierna ska tillhöra. En uppgift om detta måste lämnas till Bolagsverket i samband med registreringen av de olika aktieslagen och måste framgå av anmälan eller av bolagsstämmoprotokollet.

Du kan utforma bestämmelserna om företrädesrätt på två olika sätt:

1. Aktieägare har företrädesrätt till nya aktier av samma slag

Det ena sättet innebär att ägarna till aktier av ett visst aktieslag ska ha företrädesrätt till nya aktier av samma slag. Det kallas olika företrädesrätt. Du måste utforma bestämmelsen enligt aktiebolagslagens principer.

Nyemission, emission av teckningsoptioner och emission av konvertibler

Vid nyemission, emission av teckningsoptioner och emission av konvertibler där betalning sker med kontanter eller genom kvittning av fordran ska företrädesrätten gälla aktier av samma slag (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas av de i första hand berättigade (de med primär företrädesrätt) ska erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt).

Vid överteckning, alltså om antalet tecknade aktier överstiger det antal som kan ges ut, ska aktierna fördelas mellan de som tecknat aktier. Fördelningen ska ske i förhållande till det antal aktier som de förut äger. Om det inte går ska fördelningen ske genom lottning.

Fondemission

Företrädesrätt till nya aktier vid fondemission behöver bara regleras i bolagsordningen om aktierna skiljer sig åt vad gäller rätten till andel i aktiebolagets tillgångar eller vinst. När det gäller hur en sådan föreskrift ska utformas har aktieägarna frihet att själva formulera vad som ska gälla i fråga om företrädesrätt till nya fondaktier.

Om skillnaden mellan aktierna gäller röstvärde ska rätten till nya fondaktier utformas enligt aktiebolagslagen bestämmelser. Om nya aktier ges ut av samtliga befintliga aktieslag ska de gamla aktierna ge rätt till nya aktier av samma slag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Om fondemission sker genom att ett nytt aktieslag ges ut eller att aktier ges ut av enbart något aktieslag gäller att de nya aktierna ska fördelas mellan samtliga aktieägare i förhållande till deras tidigare aktieinnehav, oavsett aktieslag.

2. Aktieägare har företrädesrätt till nya aktier i förhållande till sin andel av aktiekapitalet

Det andra sättet innebär att alla aktieägare ska ha företrädesrätt till nya aktier i förhållande till sin andel av aktierna, oavsett aktieslag. Det kallas lika företrädesrätt. Om skillnaden mellan aktieslagen är röstvärdet måste dock företrädesrätten vid fondemission regleras enligt bestämmelserna i aktiebolagslagen, jämför sätt 1.

Mallar för bilagor till anmälan

På sidan Aktiebolag - mallar hittar du mallar, för exempelvis bolagsordning, som vi skapat för att underlätta när du ska skicka in bilagor tillsammans med din anmälan. Mallarna är exempel och du kan ändra i dem så att de passar dig och ditt företag.

Aktiebolag - mallar

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan