Beslut – dela upp eller lägga samman aktier

Ett beslut om uppdelning eller sammanläggning av aktier fattas av bolagsstämman. Här kan du läsa om vad beslutet ska innehålla, hur du hanterar överskjutande aktier och hur du gör med gamla aktier som ska berättiga till nya.

Beslut om uppdelning och sammanläggning av aktier fattas av bolagsstämman med enkel majoritet, det vill säga beslutet ska biträdas av mer än hälften av de på stämman avgivna rösterna.

I avstämningsbolag ska beslutet innehålla uppgift om avstämningsdag eller bemyndigande för styrelsen att fastställa en sådan dag. Avstämningsdagen får inte bestämmas så att den infaller innan beslutet om uppdelning eller sammanläggning har registrerats.

Överskjutande aktier

Om en aktieägares innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier vid en uppdelning eller sammanläggning får aktieägaren överskjutande aktier. Överskjutande aktier övergår till bolaget vid den tidpunkt då uppdelningen eller sammanläggningen registreras eller, i avstämningsbolag, på avstämningsdagen.

Är aktierna i bolaget föremål för handel på en svensk eller utländsk börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad ska aktier som har övergått i bolagets ägo säljas på bolagets bekostnad. Överskjutande aktier i bolag vars aktier inte är föremål för sådan handel, ska avyttras inom tre år från förvärvet. Om det inte sker måste bolaget minska aktiekapitalet i motsvarande utsträckning.

Samtycke från de som har överskjutande aktier

Speciella regler gäller vid hanteringen av gamla aktier som inte berättigar till ett fullt antal nya aktier, så kallade överskjutande aktier. Om ett bolag exempelvis beslutar om sammanläggning på så sätt att fem gamla aktier ska läggas samman till en ny aktie, uppkommer frågan hur man ska behandla aktieägare vars sammanlagda antal aktier inte är delbart med fem.

För att ett sådant beslut ska vara giltigt krävs därför att samtycke lämnas i dessa fall. Det ska lämnas av samtliga aktieägare som på dagen för bolagsstämman, eller i avstämningsbolag fem vardagar före bolagsstämman, är införda i aktieboken som innehavare till överskjutande aktier. Om det på avstämningsdagen finns överskjutande aktier som är registrerade hos en förvaltare, måste bolaget inhämta samtycke från förvaltaren.

Samtycke krävs inte av aktieägare eller förvaltare vars samtliga överskjutande aktier är föremål för handel på en svensk eller utländsk börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad.

Beslutets innehåll

Ett beslut om uppdelning av aktier ska

  • ange hur antalet aktier i bolaget ökas genom att en eller flera aktier delas upp på ett större antal aktier,
  • innehålla uppgift om avstämningsdagen eller bemyndigande för styrelsen att fastställa en sådan dag (om bolaget är ett avstämningsbolag).

Ett beslut om sammanläggning av aktier ska

  • ange att två eller flera aktier läggs samman till ett mindre antal aktier,
  • innehålla uppgift om avstämningsdagen eller bemyndigande för styrelsen att fastställa en sådan dag (om bolaget är ett avstämningsbolag).
Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan