Ändra eller välja bort revisor – aktiebolag

Har företaget beslutat att ändra eller välja bort revisorn? Då ska du anmäla det till Bolagsverket. Det gör du på verksamt.se.

Allmänna krav på revisorer

Det är bara de som fått behörighet av Revisorsinspektionen som får vara revisorer, nämligen

 • godkända revisorer
 • auktoriserade revisorer
 • registrerade revisionsbolag.

En revisor i ett aktiebolag måste vara minst 18 år och får inte

 • vara i konkurs
 • ha förvaltare
 • ha näringsförbud
 • ha rådgivningsförbud.

Särskilda krav i vissa fall

Större eller publika aktiebolag måste ha en auktoriserad revisor. Som större aktiebolag räknas de som under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren når upp till minst två av dessa värden:

 • fler än  50 anställda (i medeltal)
 • mer än  40 miljoner kronor i balansomslutning
 • mer än  80 miljoner kronor i nettoomsättning.

Dispens

Ett aktiebolag kan ansöka hos Bolagsverket om att få behålla en viss godkänd revisor istället för att utse en auktoriserad. För att vi ska kunna besluta om detta krävs att revisorn har haft sitt uppdrag i aktiebolaget i minst fem år från det att dispensansökan görs.

Ansökan ska vara skriftlig och innehålla

 • en förklaring till varför det är angeläget och, trots aktiebolagets storlek, lämpligt att den nuvarande revisorn ska få vara kvar
 • en kortfattad beskrivning av aktiebolagets branschinriktning och utveckling.

Avgiften för att ansöka om dispens är 685 kronor.

Beslut på bolagsstämman

Ett aktiebolag som kan välja bort kravet på revisor ska fatta ett beslut på en bolagsstämma om att revisorns uppdrag ska upphöra. Bolagsstämman ska också fatta beslut om att införa en bestämmelse i bolagsordningen om att bolaget inte ska ha revisor. Ändringen av bolagsordningen och avregistrering av revisor måste ni sedan anmäla till Bolagsverket.

På sidan Vanliga frågor om revisor hittar du svar på många frågor om att välja bort revisorn.

Att inte ha revisor

Grundregeln är att ett aktiebolag ska ha revisor. Men de flesta nybildade aktiebolag och de som är under viss storlek kan välja att inte ha det. Om aktiebolaget väljer att inte ha revisor är det extra viktigt att fundera på om ni har behov av hjälp. Ni kan exempelvis behöva anlita en redovisningskonsult för bokföringen och redovisningen eller för att göra årsredovisningen.

Bolagsordningen ska alltid innehålla en bestämmelse om revisor. Bestämmelsen ska tydligt säga antingen att aktiebolaget ska ha revisor eller inte. Om bestämmelsen säger att aktiebolaget inte ska ha någon revisor, kan bolagsstämman ändå besluta om att utse en revisor.

Om aktiebolaget ska ha revisor ska det stå i bolagsordningen hur många som kan väljas. Tiden för revisorns uppdrag är ett år. Den kan vara längre men får inte vara längre än fyra år.

Vilka aktiebolag kan välja att inte ha revisor?

De aktiebolag som alltid måste ha revisor är

 • publika aktiebolag
 • aktiebolag som enligt särskild lagstiftning är skyldiga att ha revisor, exempelvis aktiebolag som bedriver bank- eller finansieringsrörelse
 • aktiebolag men en särskild begränsning av vinstutdelningen

Andra aktiebolag kan välja att ta bort kravet på revisor om de inte når upp till två av dessa värden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren

 • fler än  3 anställda (i medeltal)
 • mer än  1,5 miljoner kronor i balansomslutning
 • mer än  3 miljoner kronor i nettoomsättning

Observera att det är samma värden som inte får vara uppfyllda två år i rad. Kravet på revisor på grund av aktiebolagets storlek gäller alltså först från och med det tredje räkenskapsåret.

Ett moderbolag i en koncern måste ha revisor när ovanstående gränsvärden uppnås i koncernen.

Förutom dessa krav kan det finnas krav på revisor enligt branschregler, exempelvis regler för advokataktiebolag och för kommunalt ägda aktiebolag.

Beräkning av värdena

Värdena ska beräknas på samma sätt som beräkningen görs inom redovisningslagstiftningen. Vid en beräkning av gränsvärdena för en koncern ska samtliga bolag i koncernen räknas med. Fordringar och skulder mellan koncernbolagen och internvinster ska elimineras. Detsamma gäller för intäkter och kostnader som hänförs till transaktioner mellan koncernbolagen och förändring av internvinst.

Om du vill läsa mer om hur värdena ska beräknas, kan du göra det på Bokföringsnämndens webbplats.

När en revisor avgår i förtid

Ett uppdrag som revisor upphör i förtid om revisorn själv anmäler till aktiebolaget att det ska upphöra eller om den som utsett revisorn entledigar honom eller henne innan mandattiden gått ut.

När en revisor avgår i förtid ska hen underrätta styrelsen. Om revisorn inte är vald på en bolagsstämma ska den som har utsett revisorn också underrättas.

Revisorns avgång ska anmälas till Bolagsverket så fort som möjligt. Det gör aktiebolaget eller revisorn själv på verksamt.se. Skälet till varför uppdraget upphört i förtid ska anges. Revisorn ska också lämna en redogörelse för den granskning som hen har utfört under den del av det löpande räkenskapsåret som uppdraget har omfattat.

Redovisning och revision

Alla aktiebolag måste skicka in en årsredovisning varje år. Det är styrelsen som ansvarar för att bokföringen och redovisningen sköts. Om aktiebolaget har revisor får hen aldrig sköta företagets räkenskaper. Revisorn ska granska räkenskaperna och hur styrelsen och den verkställande direktören har skött företaget. Revisorn ska skriva en revisionsberättelse till årsredovisningen. Det får ingen annan göra. Revisorn har också skyldighet att anmäla misstanke om vissa brott som upptäcks vid granskningen.

Revisionsberättelse eller inte?

Om en revisor finns registrerad på räkenskapsårets sista dag, måste en revisionsberättelse alltid skickas in med årsredovisningen. På sidan Revisionsberättelse eller inte kan du läsa mer om när ett aktiebolag måste skicka in en revisionsberättelse.

Lekmannarevisorer

Företaget kan välja att ha lekmannarevisorer vid sidan om revisorn. En lekmannarevisors arbetsuppgift är att granska om verksamheten sköts på ett korrekt och ekonomiskt sätt samt om företagets interna kontroll är tillräcklig.

Lekmannarevisorer väljs av bolagsstämman eller på annat sätt enligt bestämmelse i bolagsordningen. De har samma tystnadsplikt och upplysningsskyldighet som en revisor men omfattas inte av skyldighet att anmäla misstanke om vissa brott som upptäcks vid granskningen. En lekmannarevisor kan inte skriva en revisionsberättelse till årsredovisningen.

Bolagsverket kan i vissa fall utse en revisor

Om ett aktiebolag saknar en revisor som det ska ha enligt lag eller bestämmelse i bolagsordningen, eller om revisorn är obehörig och behörig revisorssuppleant saknas, kan Bolagsverket utse en revisor om någon ansöker om det.

Styrelsen är skyldig att ansöka om att Bolagsverket ska utse en revisor om en ny revisor inte utses av bolagsstämman eller av den som enligt bolagsordningen ska utse revisor i aktiebolaget. Andra personer, med eller utan koppling till aktiebolaget, kan också ansöka om det.

Att ansöka om att Bolagsverket ska utse en revisor i dessa fall kostar ingenting, men aktiebolaget ska ersätta revisorn för det arbete hen lägger ner.

Kan du inte använda vår e-tjänst på verksamt.se?

Har du ingen e-legitimation, exempelvis mobilt BankID? Eller kan du av andra skäl inte använda vår e-tjänst på verksamt.se? Då kan du fylla i, skriva ut och skicka in en blankett för att anmäla ändringen till oss.

Blanketter aktiebolag

Avgifter aktiebolag

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan