Rapportera betalningar som ert företag gjort till myndigheter

Om ert företag är verksamt inom utvinningsindustrin eller avverkning av naturskog måste ni varje år skicka in en rapport till Bolagsverket. Den ska visa vilka betalningar som företaget gjort till myndigheter under året. Syftet med rapporten är bland annat att den ska bidra till att motverka korruption.

Vilka företag måste upprätta rapporten?

Rapportkravet gäller följande företag med verksamhet inom utvinningsindustrin eller avverkning av naturskog:

 • aktiebolag som är större företag
 • handelsbolag som är större företag
 • kreditinstitut och värdepappersbolag
 • försäkringsföretag.

Med verksamhet inom utvinningsindustrin menas prospektering, utveckling, utvinning och därmed jämförlig verksamhet som gäller olja, naturgas, kol, torv, sand, grus, sten, lera, salt, metallmalmer eller andra mineraler.

Med verksamhet inom avverkning av naturskog menas avverkning av naturskog eller utförande av transporter för sådan avverkning.

Rapportkravet gäller för räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2015.

Detta ska rapporten innehålla

Rapporten ska innehålla upplysningar om följande betalningar som företaget har gjort till myndigheter:

 • ersättning för produktionsrättigheter
 • skatt som tas ut från företag på inkomst, produktion eller vinst från företag och inte är skatt på fysiska personers inkomst och inte heller mervärdesskatt, omsättningsskatt eller annan skatt på konsumtion
 • royalty
 • utdelning
 • kontrakts-, upptäckts- eller produktionsbonus
 • ersättning för licens eller koncession
 • betalning för infrastrukturförbättringar.

Med myndighet menas statliga, regionala och lokala myndigheter, både svenska och utländska. Det innefattar också företag som kan ses som dotterföretag till en myndighet.

Rapporten behöver inte omfatta betalningar som ensam, eller tillsammans med andra sammanhängande betalningar, är mindre än 860 000 kronor under ett räkenskapsår. Om ni har betalat på något annat sätt än med pengar ska ni skriva hur värdet har beräknats.

Rapporten ska vara på svenska och ska upprättas inom sex månader efter räkenskapsårets slut.

Skicka rapporten till Bolagsverket

Skicka en bestyrkt kopia av rapporten till Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Längst ner på denna sida hittar ni Bolagsverkets adress.   

Vad händer om rapporten inte kommer in i tid?

Bolagsverket kan förelägga företagets företrädare att skicka in rapporten och förena föreläggandet med vite.

Regler för koncerner och rapportering utanför EU

Om ert företag ingår i en koncern behöver ni inte lämna någon rapport om moderföretaget i koncernen lämnar en rapport där betalningarna ingår. Detta gäller under förutsättning att moderföretaget upprättar rapporten enligt svensk lag eller motsvarande bestämmelser i ett annat medlemsland inom Europeiska unionen.

Om ert företag gör rapporten i ett land utanför EU behöver ni inte göra den enligt svensk lag, under förutsättning att Europeiska kommissionen har bedömt att landets regler motsvarar EU:s regler. Men ni måste ändå skicka en bestyrkt kopia av rapporten, på svenska, till oss inom sju månader från räkenskapsårets slut. 

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan