Minskning av reservfond

Ett aktiebolag kan minska sin reservfond av olika anledningar. Exempelvis för att täcka en förlust. I menyn hittar du information om minskning av reservfond som kräver tillstånd från Bolagsverket.

Olika anledningar till minskning

Minskning kan ske av olika anledningar. Exempelvis:

  • Täckning av förlust, om det inte finns fritt eget kapital som motsvarar förlusten.
  • Ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission av aktier. För företag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), är det tillåtet att genomföra en nyemission till underkurs, om skillnaden mellan teckningskurs och aktiernas kvotvärde tillförs aktiekapitalet genom överföring från bland annat reservfonden. En sådan överföring ska ske innan beslut om nyemission registreras.
  • Återbetalning till aktieägarna.

I dessa fall behöver ni inget tillstånd

Inget tillstånd krävs för beslut att minska reservfonden för att täcka förlust eller för att öka aktiekapitalet genom fond- eller nyemission.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan