Ändra bolagsordning – aktiebolag

Det är på verksamt.se du anmäler att företaget ändrat sin bolagsordning. Bolagsordningen ändras genom beslut av bolagsstämman. Ändringarna måste sedan registreras hos Bolagsverket för att de ska gälla.

Om företaget ändrar något av detta, innebär det att bolagsstämman måste besluta om en ändring av bolagsordningen:

 • företagsnamnet
 • styrelsens säte
 • verksamheten
 • gränserna för aktiekapitalet
 • gränserna för antalet aktier
 • gränserna för antalet ledamöter och suppleanter
 • gränserna för antalet revisorer eller uppgift om att bolaget inte ska ha revisor
 • hur kallelsen till bolagsstämman (årsstämman) ska ske
 • eventuellt vilka ärenden som ska finnas med på årsstämman
 • räkenskapsåret
 • bolagskategori, från privat aktiebolag till publikt, eller tvärtom
 • redovisningsvaluta
 • att företaget ska bli ett avstämningsbolag.

Bestämmelser ni får tillämpa direkt

Det finns två undantag från kravet på registrering innan en ny bestämmelse får tillämpas.

En bolagsstämma kan besluta om att ändra bestämmelsen i bolagsordningen och höja gränsen för det högsta tillåtna aktiekapitalet och, på samma bolagsstämma, besluta om en nyemission som gör att det gamla högsta aktiekapitalet överskrids.
Ni får också på en bolagsstämma besluta om en ändrad bestämmelse i bolagsordningen om antalet styrelseledamöter som ska finnas och, på samma bolagsstämma, välja så många som sägs i den nya bestämmelsen. Detta för att dessa båda beslut ska kunna anmälas och registreras samtidigt.

Bolagsstämmoprotokoll

Ni måste föra ett protokoll vid bolagsstämman. Protokollet ska bland annat innehålla företagsnamnet, ort och datum för stämman och gärna organisationsnumret. Protokollet förs av ordföranden vid bolagsstämman eller av den som utses till protokollförare.

Protokollet ska justeras av ordföranden, om han eller hon inte har fört protokollet, och av minst en justerare som bolagsstämman har utsett. Om ordföranden eller protokollföraren ensam eller de två tillsammans företräder samtliga aktier i bolaget, behövs inte någon justerare.

I protokollet, eller i en bilaga till det, ska det finnas en röstlängd. Det är en lista med namn på de aktieägare som var med på stämman samt hur många aktier och röster personen företrädde. Om en aktieägare är ett företag eller någon annan organisation ska det också skrivas ut vilken fysisk person som företrädde den ägaren.

Giltigt beslut

För att ett beslut om ändring av bolagsordningen ska vara giltigt krävs oftast, om aktierna har lika röstvärde, att minst två tredjedelar av aktierna som företräds på stämman säger ja. För vissa ändringar av bolagsordningen krävs en högre majoritet. Regler om högre majoritet för vissa frågor kan också regleras i bolagsordningen.

Kan du inte använda vår e-tjänst på verksamt.se?

Har du ingen e-legitimation, exempelvis mobilt BankID? Eller kan du av andra skäl inte använda vår e-tjänst på verksamt.se? Då kan du fylla i, skriva ut och skicka in en blankett för att anmäla ändringen till oss.

Blanketter aktiebolag

Avgifter aktiebolag

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan