Betala aktierna – nyemission

De nya aktierna kan betalas med pengar, apportegendom eller genom kvittning.

Pengar (kontantemission)

Betalar du aktierna med pengar ska de sättas in på ett särskilt konto som företaget har öppnat för nyemissionen. Det ska vara på en bank, ett kreditmarknadsföretag eller motsvarande utländskt kreditinstitut inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Apportegendom (apportemission)

Betalar du aktierna med apportegendom har styrelsen skrivit en redogörelse om detta som har lagts fram inför bolagsstämman och en auktoriserad eller godkänd revisor har också yttrat sig över styrelsens redogörelse. Läs mer om detta på sidan Förslag. Efter beslutet om nyemission ska även en auktoriserad eller godkänd revisor skriva och underteckna ett nytt yttrande om betalningen.

Av yttrandet ska framgå

  • typ av egendom, exempelvis en lastbil
  • att all egendom har förts över till företaget
  • att egendomen är eller kan bli till nytta för företaget
  • att egendomen har tagits upp till det verkliga värdet för företaget
  • vilken metod som har använts för att värdera egendomen
  • om det var några svårigheter att värdera apportegendomen.

Kvittning (kvittningsemission)

Betalar du aktierna genom att kvitta fordringar mot företaget ska detta klart framgå av bolagsstämmans beslut om nyemission. I dessa fall har styrelsen skrivit en redogörelse om detta som har lagts fram inför bolagsstämman och en auktoriserad eller godkänd revisor har också yttrat sig över styrelsens redogörelse. Läs mer om detta på sidan Förslag.

I publika aktiebolag kan styrelsen, i efterhand, medge att aktierna får betalas genom kvittning av skulder, trots att det inte framgår av emissionsbeslutet. För att sådan kvittning ska få ske måste styrelsen ha kommit fram till att

  • det inte strider mot emissionsbeslutet
  • det är lämpligt
  • kvittning kan ske utan skada för aktiebolaget eller dess borgenärer.

Överkurs

Betalningen för en aktie får inte vara lägre än de tidigare registrerade aktiernas kvotvärde. Kvotvärdet får du om du dividerar aktiekapitalet med antalet aktier.

Betalningen får dock överstiga de tidigare aktiernas kvotvärde. Det belopp som överstiger kvotvärdet kallas överkurs. Antalet aktier som ges ut i emissionen multiplicerat med kvotvärdet är det belopp som aktiekapitalet ökas med. Det överstigande beloppet, överkursen, ska föras till överkursfonden i bolagets balansräkning.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan