Tvångslikvidation - aktiebolag

Ett aktiebolag kan tvingas att gå i likvidation om det inte uppfyller de krav som finns på aktiebolag. Det är Bolagsverket eller allmän domstol som då beslutar om likvidation.

När kan ett aktiebolag tvingas att gå i likvidation?

Bolagsverket kan besluta att ett aktiebolag ska gå i likvidation om

 • aktiebolaget inte anmält en behörig styrelse till Bolagsverket
 • aktiebolaget varit skyldigt att anmäla en särskild delgivningsmottagare till Bolagsverket men inte gjort det
 • ett publikt aktiebolag inte anmält en verkställande direktör till Bolagsverket
 • aktiebolaget har krav på revisor och någon sådan inte anmälts till Bolagsverket
 • aktiebolagets årsredovisning, och när det krävs revisionsberättelse, inte har kommit in till Bolagsverket inom elva månader från räkenskapsårets utgång
 • aktiebolaget är skyldigt att lämna en koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse till Bolagsverket, men inte gjort det inom elva månader från räkenskapsårets utgång.

Bolagsverket kan också besluta att ett aktiebolag ska gå i likvidation om

 • ett aktiebolag efter byte av redovisningsvaluta till svenska kronor inte har ett registrerat aktiekapital eller minimikapital på minst  50 000 kronor (privata bolag) eller  500 000 kronor (publika bolag) och bolaget inte inom sex månader har anmält den ökning av aktiekapitalet som krävs.
 • ett aktiebolag har varit tvunget att minska aktiekapitalet under  50 000 kronor (privat bolag) eller  500 000 kronor (publikt bolag) efter att avyttring av egna aktier skett.

Allmän domstol kan besluta att ett aktiebolag ska gå i likvidation bland annat om aktiebolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet eller om aktiebolaget enligt bolagsordningen är skyldigt att gå i likvidation.

När  aktiebolagets egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet gäller särskilda regler. De säger att styrelsen, den verkställande direktören, aktieägarna eller andra som handlat för bolagets räkning med vetskap om styrelsens underlåtenhet att bland annat hos tingsrätten ansöka om att aktiebolaget ska gå i likvidation, riskerar att bli personligt ansvariga för aktiebolagets skulder.

För att skydda aktiebolagets långivare bör det egna kapitalet (tillgångarna minus skulderna) vara minst lika stort som det registrerade aktiekapitalet.

Så fattar Bolagsverket beslut om tvångslikvidation

Frågan om tvångslikvidation kan tas upp av

 • Bolagsverket, på eget initiativ
 • styrelsen, en styrelseledamot, den verkställande direktören, en aktieägare, en borgenär (fordringsägare) eller någon annan vars rätt kan vara beroende av att det finns någon som kan företräda aktiebolaget.

Bolagsverket skickar ett föreläggande om likvidation

Ett ärende om tvångslikvidation inleds med att Bolagsverket skickar ett likvidationsföreläggande till aktiebolaget.

Likvidationsföreläggandet delges aktiebolaget. Det kungörs också i Post- och Inrikes Tidningar. Det beror bland annat på att ett likvidationsföreläggande även riktar sig till aktieägare och borgenärer.

I föreläggandet meddelar vi vilka brister aktiebolagetmåste åtgärda och senast när bristerna ska vara avhjälpta, för att aktiebolaget inte ska försättas i likvidation.  

Aktieägare och borgenärer kan yttra sig i frågan om likvidation genom att senast på sista svarsdagen i föreläggandet, skicka ett skriftligt yttrande till Bolagsverket.

Särskild avgift

Om Bolagsverket på eget initiativ skickar ett likvidationsföreläggande till ett aktiebolag på grund av att aktiebolaget inte har anmält en behörig styrelse, en verkställande direktör, särskild delgivningsmottagare eller revisor ska aktiebolaget betala en särskild avgift för kostnaderna i likvidationsärendet. Avgiften är  2 700 kronor.

Aktiebolaget kan undvika likvidation

För att undvika likvidation ska aktiebolaget senast på den sista svarsdagen ha anmält en behörig styrelse.

Eller om det krävs, anmält

 • verkställande direktör eller särskild delgivningsmottagare
 • revisor.

Eller om det krävs, skickat in

 • en komplett årsredovisning och revisionsberättelse
 • en koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Anmälan ska ha kommit in till Bolagsverket och vara komplett med eventuella bilagor. Registreringsavgiften ska också vara betald. Om Bolagsverket har beslutat om särskild avgift måste aktiebolaget även ha betalat den särskilda avgiften. Du kan inte få längre tid på dig (anstånd) för att ge in de handlingar vi frågat efter.  

Bolagsverket beslutar om likvidation

Om aktiebolaget inte har skickat in de handlingar som behövs eller exempelvis inte anmält de förändringar i styrelsen som krävs, kommer Bolagsverket att besluta om att aktiebolaget ska gå likvidation. Ett beslut om tvångslikvidation gäller omedelbart.

När vi beslutar om tvångslikvidation utser vi advokater som har kontor i eller i närheten av den kommun där aktiebolaget har sitt säte.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan