Konkurs – aktiebolag

Konkurs innebär att ett aktiebolag avvecklas genom att samtliga tillgångar, i den utsträckning det går, används för att betala bolagets skulder.

När är det aktuellt med konkurs?

Ett beslut om konkurs fattas av tingsrätten på den ort där bolaget har sitt registrerade säte. Ett aktiebolag ska försättas i konkurs om det befinner sig på obestånd. Obestånd innebär att bolaget inte kan betala sina skulder och att betalningsproblemen inte endast är tillfälliga.

Tingsrätten tar upp frågan om konkurs efter egen ansökan från aktiebolaget eller efter ansökan från en borgenär. En person eller ett företag som har en fordring på bolaget kallas för borgenär.

När bolaget försätts i konkurs utser tingsrätten en konkursförvaltare. Det är konkursförvaltarens uppdrag att reda ut vilka tillgångar och skulder som finns i bolaget och därefter i en viss bestämd prioriteringsordning betala borgenärernas fordringar. När det är klart redovisar konkursförvaltaren sitt arbete till tingsrätten som avslutar konkursen. 

Vad händer sen?

I en konkurs är det vanligt att bolagets skulder är större än tillgångarna. En sådan konkurs avslutar tingsrätten genom att besluta om utdelning eller avskrivning. Efter ett sådant beslut är bolaget upplöst.

Om det visar sig att det finns mer tillgångar än skulder ska bolaget gå i likvidation i samband med att konkursen avslutas. Det innebär att även vid en konkurs med överskott ska bolaget avvecklas.

Det händer ibland att okända tillgångar som har tillhört aktiebolaget hittas efter det att konkursen är avslutad och bolaget upplöst. Om det händer återupptas konkursen under den tid det tar för förvaltaren att omvandla den nyfunna tillgången till pengar och sedan betala kvarvarande skulder.

Vilken roll har Bolagsverket?

Bolagsverket är i dessa sammanhang en registreringsmyndighet. Det betyder att vi inte är inblandade i konkursförfarandet på annat sätt än att vi registrerar olika händelser som berör bolaget samt kungör vissa beslut i Post- och Inrikes Tidningar. Exempel på händelser som vi registrerar i aktiebolagsregistret är att en konkurs har inletts eller avslutats. Tingsrätten meddelar oss de händelser som vi ska registrera.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan