Fusion av helägt dotterbolag – aktiebolag

Vid fusion av helägt dotterbolag tar ett moderbolag över dotterbolagens samtliga tillgångar och skulder. Det är den vanligaste och enklaste formen av fusion.

I blanketten ser du vilka bilagor du ska skicka med din anmälan. När du betalar avgiften ska du skriva moderbolagets företagsnamn och organisationsnummer, samt att inbetalningen avser fusion med dotterbolaget X AB.

Fusion av helägt dotterbolag innebär att ett eller flera dotterbolags samtliga tillgångar och skulder tas över av sitt moderbolag. Samtidigt upplöses överlåtande bolag utan likvidation. Vid upplösning övergår dotterbolagets tillgångar och skulder till moderbolaget. Låter man tillgångarna övergå tidigare är det inte fråga om ett fusionsförfarande. Observera att denna typ av fusion inte kan användas om moderbolaget ska gå upp i dotterbolaget.

1. Händelseförlopp: Flera överlåtande dotterbolag går upp i ett befintligt övertagande moderbolag som tar över samtliga skulder och tillgångar. Exempelvis bolag A, B och C. 
2. Resultat: När A, B och C är fusionerade i det övertagande moderbolaget finns det ett bolag kvar.

Övergripande information

Fusion får endast ske om bolagen har samma redovisningsvaluta. Om dotterbolaget är i likvidation under fusionen hindrar detta inte att fusionen genomförs. Moderbolaget kan däremot inte vara i likvidation eftersom det strider mot syftet om avveckling av aktiebolag.

Direkt ansöka om tillstånd eller använda ordinarie förfarande

Privata aktiebolag kan direkt ansöka om tillstånd till fusion om samtliga aktieägare i alla deltagande bolag har undertecknat fusionsplanen. Det är det vanligast förekommande sättet att fusionera aktiebolag.

Det ordinarie förfarandet innebär att bolagen måste registrera fusionsplanen hos Bolagsverket innan de kan ansöka om tillstånd till fusion. Ingår ett publikt bolag i fusionen måste man tillämpa det ordinarie förfarandet.

Endast en fusionsplan kan hanteras per fusionsärende.

Hela fusionsförfarandet tar ungefär tre till fyra månader att genomföra från det att ett komplett ärende lämnats till Bolagsverket.

Fusionen genomförs i två steg:

  1. Styrelserna ska först upprätta en gemensam fusionsplan. Privata aktiebolag behöver inte anmäla fusionsplanen för registrering om samtliga aktieägare i moderbolaget har undertecknat fusionsplanen (direkt ansöka om tillstånd). I annat fall ska fusionsplanen anmälas för registrering hos Bolagsverket, ordinarie förfarande.
  2. Ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplanen. Ett dotterbolag har inte gått upp i moderbolaget förrän Bolagsverket har gjort den slutliga registreringen.

Återkallelse av fusion

Återkallelse av fusion kan ske fram till den dag då Bolagsverket registrerar tillståndet till fusionen.

Mallar för bilagor till anmälan

På sidan Mallar aktiebolag hittar du mallar som vi skapat för att underlätta när du ska skicka in bilagor tillsammans med din anmälan. Mallarna är exempel och du kan ändra i dem så att de passar dig och ditt företag.

Aktiebolag - mallar

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan