Fusion genom absorption – aktiebolag

Vid fusion genom absorption tar ett aktiebolag (det övertagande bolaget) över ett eller flera andra aktiebolags samtliga tillgångar och skulder (överlåtande bolag).

I blanketten ser du vilka bilagor du ska skicka med din anmälan. När du betalar avgiften ska du skriva det övertagande bolagets företagsnamn och organisationsnummer på betalningen, samt att det gäller fusion med överlåtande bolaget X AB.

Fusion genom absorption innebär att ett eller flera överlåtande aktiebolags samtliga tillgångar och skulder tas över av ett annat aktiebolag, det övertagande bolaget. Det sker vid den slutliga registreringen. Samtidigt upplöses de överlåtande bolagen utan likvidation. När anmälan om genomförd fusion har registrerats är de överlåtande bolagen upplösta och deras tillgångar och skulder övergår till det övertagande bolaget. Låter man tillgångarna övergå tidigare är det inte fråga om ett fusionsförfarande.

1. Händelseförlopp: Flera överlåtande bolag går upp i ett befintligt övertagande aktiebolag som tar över samtliga skulder och tillgångar. Exempelvis bolag A, B och C.
2. Resultat: När A, B och C är fusionerade i det övertagande aktiebolaget finns det ett bolag kvar.

Övergripande information

Fusion får endast ske om alla deltagande bolag har samma redovisningsvaluta. Ett överlåtande bolag kan vara i likvidation under fusionen, det hindrar inte att fusionen genomförs. Detta under förutsättning att skifte av bolagets tillgångar inte har påbörjats.

Direkt ansöka om tillstånd eller använda ordinarie förfarande

Privata aktiebolag kan direkt ansöka om tillstånd till fusion om samtliga aktieägare i alla deltagande bolag har undertecknat fusionsplanen. Det är det vanligast förekommande sättet att fusionera aktiebolag.

Det ordinarie förfarandet innebär att bolagen måste registrera fusionsplanen hos Bolagsverket innan de kan ansöka om tillstånd till fusion. Ingår ett publikt bolag i fusionen måste man tillämpa det ordinarie förfarandet.

Endast en fusionsplan kan hanteras per fusionsärende.

Hela fusionsförfarandet beräknas ta tre till fyra månader att genomföra, från det att ett komplett ärende kommer in till Bolagsverket.

Fusionen genomförs i tre steg

  1. Styrelserna ska först upprätta en gemensam fusionsplan. Privata aktiebolag behöver inte anmäla fusionsplanen för registrering om samtliga aktieägare i alla bolag har undertecknat fusionsplanen (direkt ansökan om tillstånd). I annat fall ska fusionsplanen anmälas för registrering.
  2. Ansöka hos Bolagsverket om tillstånd att verkställa fusionsplanen.
  3. Anmäla genomförd fusion. Ett överlåtande bolag är upplöst först när registrering av genomförd fusion har skett.

Verksamhetsparagrafen

Vid en fusion är det viktigt att bolagsordningens verksamhetsparagraf i det övertagande bolaget kontrolleras så att den omfattar den verksamhet som tas över.

Återkallelse av fusion

Vill någon av parterna återkalla fusionen kan det ske fram till den dag då Bolagsverket registrerar anmälan om genomförd fusion.

Mallar för bilagor till anmälan

På sidan Mallar aktiebolag hittar du mallar som vi skapat för att underlätta när du ska skicka in bilagor tillsammans med din anmälan. Mallarna är exempel och du kan ändra i dem så att de passar dig och ditt företag.

Aktiebolag - mallar

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan