Noter – aktiebolag

I noterna, tilläggsupplysningarna, kan aktiebolaget specificera innehållet i resultat- och balansräkningen.

Vilka noter som en årsredovisning i ett aktiebolag ska innehålla framgår av 5 kap. årsredovisningslagen (1995:1554). För mindre aktiebolag som tillämpar Bokföringsnämndens vägledning Årsredovisning i mindre företag (K2) finns information, kommentarer och exempel i kapitel 18 av vägledningen. För de aktiebolag som tillämpar Bokföringsnämndens vägledning Årsredovisning och koncernredovisning (K3) finns motsvarande information i kapitel 8 av vägledningen.

Tänk på att

  • I större aktiebolag ska det finnas en specifikation över innehavet av aktier och andelar i koncern- och intresseföretag. Uppgiften får utelämnas om Bolagsverket har beviljat dispens från kravet enligt 5 kap. 30 § årsredovisningslagen.
  • För räkenskapsår som inleds före den 1 januari 2016 ska det finnas en not till förändringen av eget kapital, exempelvis vid utdelning och emission. För räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2015 ska förändringen av eget kapital tas med i förvaltningsberättelsen eller i egen räkning.
  • I noterna ska skälen till att undantagsregeln enligt 7 kap. 5 § årsredovisningslagen är aktuell framgå, alltså att företaget undantar vissa dotterföretag i koncernredovisningen.
Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan