Underskrifter – aktiebolag

Här kan du läsa om vilka som ska skriva under årsredovisningen i ett aktiebolag.

Det är hela den behöriga styrelsen och den verkställande direktören vid dagen för undertecknandet som ska skriva under årsredovisningen. Även arbetstagarrepresentanter som ingår i styrelsen ska skriva under.  

En ändring av styrelsen eller verkställande direktören i aktiebolag gäller tidigast från den tidpunkt då anmälan om ändringen kommit in till Bolagsverket, eller från den senare tidpunkt som står i det beslut som anmälan grundar sig på. Detta påverkar vem det är som ska skriva under årsredovisningen. Om en anmälan kommer in för sent kan den gamla styrelsen bli behörig att skriva under årsredovisningen. Det är därför viktigt att direkt anmäla ändringarna till Bolagsverket.

En styrelseledamot kan inte vägra att skriva under årsredovisningen. Har ledamoten en avvikande mening, ska han eller hon ändå skriva under årsredovisningen. Om den avvikande meningen har antecknats i ett styrelseprotokoll ska den avvikande meningen fogas tillsammans med årsredovisningen.

En styrelseledamot kan inte lämna fullmakt till någon annan att skriva under årsredovisningen.

Vid underskrifterna ska namnförtydligande och datumet för den dag då årsredovisningen undertecknades finnas med.

Om en styrelsesuppleant ersätter en styrelseledamot vid underskriften, ska det framgå att personen skrivit under i egenskap av styrelsesuppleant.

Elektroniskt upprättad årsredovisning

Om årsredovisningen upprättas i elektronisk form ska den skrivas under med en sådan avancerad elektronisk signatur som avses i artikel 3 i EU:s förordning om elektronisk identifiering.

Observera att det i dagsläget inte är möjligt att ge in en elektronisk kopia av årsredovisningen till Bolagsverket. Handlingen måste skrivas ut och förses med ett fastställelseintyg i original där det också intygas att årsredovisningen är underskriven på rätt sätt.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan