Dispens – nettoomsättning

Mindre företag kan slippa att uppge nettoomsättningen i sin årsredovisning om de ansöker om dispens hos Bolagsverket.

Du ser vilka företag som räknas som mindre på sidan Större och mindre företag.

De företag som gör en sammanslagning, alltså redovisar resultaträkningen i förkortad form, ska normalt lämna en uppgift i resultaträkningen om nettoomsättningen. Företaget kan slippa uppge nettoomsättningen om det ansöker om dispens och Bolagsverket beviljar det.

Det är svårt att få en dispens av detta slag. För att kunna få dispens krävs också en samsyn mellan företaget och revisorn (om revisor finns).

Resultaträkning i förkortad form

Det krävs inte längre dispens för att få upprätta resultaträkning i förkortad form (3 kap. 11 § första stycket årsredovisningslagen 1995:1554).

Det är endast de poster som nämns i årsredovisningslagen som får slås samman. Företag som använder sig av förkortad resultaträkning ska redovisa en uppgift om sin nettoomsättning i resultaträkningen.

Vilka företag kan få dispens?

Att få dispens för att utelämna uppgiften om företagets nettoomsättning i årsredovisningen kräver starka konkurrensskäl. När vi prövar om företaget kan få dispens tar vi hänsyn till om företagets konkurrenter kan skada företaget när uppgiften bli offentlig.

Endast mindre företag kan få dispens.

Ansöka om dispens

Vi har inte några blanketter för att ansöka om dispens utan du får själv skriva din ansökan. Som rubrik kan du skriva: ”Ansökan om dispens för att få utelämna uppgift om nettoomsättningen enligt 3 kap. 11 § årsredovisningslagen”.

Innehåll i ansökan

Innehållet i en ansökan är ofta offentligt. Företaget bör därför inte i onödan ta med företagshemliga siffror, exklusiv information eller andra särskilt känsliga uppgifter. Ungefärliga uppgifter räcker ofta.

Kontaktuppgifter:

 • företagsnamnet enligt registreringsbeviset
 • organisationsnumret
 • företagets postadress
 • telefon till företaget
 • kontaktperson i ärendet: namn, adress och telefonnummer.

Företaget och verksamheten:

 • kort allmän beskrivning av företaget och verksamhetens inriktning
 • verksamhetens omfattning; storleken kan anges med exempelvis balansomslutningen
 • startåret och utvecklingen de senaste åren
 • lokaliseringen av de olika delarna av verksamheten, även eventuella utländska förhållanden
 • antalet anställda
 • produktsortimentet
 • marknaderna och delmarknaderna
 • den egna marknadsandelen
 • ägarförhållandena
 • koncernförhållandena; även förekomsten av ett utländskt moderföretag
 • om det inträffat några viktiga ändrade förhållanden jämfört med den senaste årsredovisningen som har skickats in.

Konkurrenterna:

 • uppgifter om konkurrenterna: deras antal, storlek, produktsortiment, marknadsandelar (ungefärliga uppgifter) och deras uppträdande
 • konkurrensförhållandena i siffror och i ord:
  • hur är marknaden uppbyggd?
  • förekommer tillverkning i flera led, leasing, grossister osv.?
  • finns samarbetsavtal, licensavtal, ensamrättigheter eller andra speciella förhållanden?
  • på vilket sätt är konkurrenssituationen speciellt utsatt för företaget?
  • vad skulle hända om företaget redovisade på ett normalt sätt som deras konkurrenter förväntas göra?

Räkenskapsår

Vilket räkenskapsår dispensen ska gälla – dispens kommer bara att ges för ett räkenskapsår i taget.

Särskilda skäl

Beskriv varför just ert företag borde få dispens – vilka särskilda, för företaget individuellt beskrivna, skäl finns det för att få dispens?

Betalning:

 • när du betalade
 • vilket belopp du betalade in
 • på vilket sätt betalningen har skett.

Underskrift

Ansökan ska skrivas under i original av de inom företaget som har rätt till det, exempelvis den eller de som får teckna företagets firma, styrelsens ordförande, en styrelseledamot eller verkställande direktören.

Ansökningsavgiften

Avgiften är  1 500 kronor och den ska du betala samtidigt som du skickar in ansökan. Företaget betalar en avgift för varje typ av dispens oavsett om företaget kanske också har andra pågående ärenden hos Bolagsverket.

Skriv följande vid inbetalningen:

 • typen av dispens exempelvis rubriken i ansökan
 • företagsnamnet
 • organisationsnumret

Betala in till

 • bankgiro 5050-0255.

Tid för ansökan

Vi prövar frågan om dispens med hänsyn till förhållandena vid den tidpunkt då årsredovisningen ska offentliggöras. Därför är det naturligt att skicka in ansökan först när företaget åtminstone någorlunda vet hur räkenskapsåret har gått.

Företaget måste vara ute i mycket god tid så att det inte blir problem att skicka in årsredovisningen till oss inom sju månader efter räkenskapsårets utgång (för aktiebolag) om vi inte ger dispens.

Vår prövning

Det är företaget som självt ansvarar för att beskriva sin situation. Vi gör därför vanligen ingen större utredning och vi har hittills inte heller brukat skicka dessa ärenden på remiss till exempelvis Konkurrensverket. Om företaget inte betalar ansökningsavgiften kommer vi att avvisa ansökan. Mindre väl grundade ansökningar riskerar att avslås eller att behöva kompletteras.

Vi menar att huvudregeln att alla företag ska redovisa öppet och likformigt är av betydelse av flera skäl och även för att det ska råda konkurrens på lika villkor. Jämför också kravet på en rättvisande bild som beskrivs i årsredovisningslagen.

Ju större företag det är fråga om desto svårare är det att tänka sig att det är motiverat med dispens. Dispensmöjligheten är enligt vår mening inte till för att i allmänhet skydda en viss prisbild eller vissa kundförhållanden. En ordinär konkurrenssituation räcker inte som skäl för dispens även om konkurrensen i och för sig är relativt hård.

Om företaget får dispens

Vi rekommenderar de företag som får dispens att i årsredovisningen hänvisa till Bolagsverkets beslut om dispens för att utelämna nettoomsättningen. Det kan då vara lämpligt att också hänvisa till datumet för beslutet och beslutets ärendenummer.

Vid ansökan för ytterligare år

Bolagets skäl för ansökan ska vara väl beskrivna och aktuella. Vid en ansökan för ytterligare ett räkenskapsår räcker det därför inte att bara skriva av den tidigare ansökan. Det är viktigt att det finns tydliga uppgifter om hur bolaget och konkurrenssituationen samt konkurrenternas agerande har utvecklats på senare tid, sedan den förra ansökan.

Så överklagar du

Du överklagar ett beslut i ett ärende om dispens till Förvaltningsrätten i Härnösand. Skicka överklagandet till oss.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan