Förvaltningsberättelse – aktiebolag

I förvaltningsberättelsen beskrivs i ord de viktigaste händelserna under året som gått och som inträffat efter räkenskapsårets utgång. Dessutom ska vissa andra lagstadgade uppgifter lämnas, exempelvis styrelsens förslag till resultatdisposition.

Förvaltningsberättelsen ska innehålla information som inte redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna men som är viktig för bedömningen av företagets ställning och resultat.

Informationen ska ge en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat. Företaget kan lämna olika nyckeltal som exempelvis nettoomsättning, resultat efter finansiella poster och soliditet.

Hur en förvaltningsberättelse i ett mindre aktiebolag ska se ut och vad den ska innehålla framgår av Bokföringsnämndens vägledning Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2), som du hittar under Externa länkar. Se speciellt kapitel 4 och 5 med tillhörande kommentarer och exempel.

Tänk på att

  • Det ska alltid finnas ett förslag till resultatdisposition i förvaltningsberättelsen.
  • Företagets verksamhetsområde bör framgå i förvaltningsberättelsen.
Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan