Överklaga, begära omprövning eller eftergift

Förseningsavgifter

Om du inte är nöjd med Bolagsverkets beslut om förseningsavgift för en årsredovisning kan du klaga på det. Du kan antingen överklaga beslutet, begära omprövning eller begära eftergift. Du måste alltid betala förseningsavgiften trots att du klagar på beslutet.

Överklaga, begära omprövning eller eftergift?

Om du är missnöjd med beslutet om förseningsavgift för att du anser att det är felaktigt, så har du möjlighet att överklaga beslutet. Du har även möjlighet att begära omprövning. Det innebär att Bolagsverket går igenom ärendet igen och på nytt tar ställning till det.

Är du missnöjd med beslutet för att du anser att det finns skäl för att du lämnade in årsredovisningen för sent eller tycker att det är oskäligt att ta ut en förseningsavgift? Då kan du begära eftergift av avgiften. Det innebär att du begär att aktiebolaget ska slippa betala avgiften.

Att överklaga beslut

Du kan överklaga Bolagsverkets beslut hos Förvaltningsrätten i Härnösand. Ditt överklagande ska vara skriftligt. Observera att du måste betala avgiften även om du har överklagat beslutet.

Ställ överklagandet till Förvaltningsrätten i Härnösand, men skicka det till Bolagsverket, 851 81 Sundsvall. Överklagandet ska ha kommit in till Bolagsverket inom två månader från dagen för beslutet. Bolagsverket prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid. Därefter överlämnar vi överklagandet till Förvaltningsrätten i Härnösand.

Innehåll i överklagandet

I ditt brev bör du skriva följande:

 • vilket beslut som du vill överklaga – skriv referensnumret
 • hur du vill att beslutet ska ändras
 • omständigheter och bevis som du vill föra fram. Bifoga intyg eller andra handlingar som styrker dina påståenden.
 • organisationsnummer, företagsnamn och adress
 • telefonnummer och e-postadress där du kan nås på dagtid.

Överklagandet ska vara underskrivet av en behörig företrädare för aktiebolaget. Om du vill kan du ge en fullmakt till någon som kan skriva under överklagan istället. Fullmakten ska då skrivas under och skickas in i original av den eller de som tillsammans tecknar företagets firma.

Att begära omprövning

Du kan begära omprövning av Bolagsverkets beslut. Din begäran ska vara skriftlig. Observera att du måste betala avgiften även om du har begärt omprövning av beslutet.

Skicka din begäran om omprövning till Bolagsverket, 851 81 Sundsvall. Bolagsverket tar sedan ställning till din begäran. Om Bolagsverket inte omprövar beslutet kommer du att få ett motiverat beslut om detta. Ett sådant beslut kan du överklaga till Förvaltningsrätten i Härnösand.

Innehåll i brevet

I ditt brev bör du skriva följande:

 • vilket beslut som du vill ha omprövat – skriv referensnumret
 • hur du vill att beslutet ska ändras
 • omständigheter och bevis som du vill föra fram. Bifoga intyg eller andra handlingar som styrker dina påståenden.
 • organisationsnummer, företagsnamn och adress
 • telefonnummer och e-postadress där du kan nås på dagtid.

Begäran om omprövning ska vara underskrivet av en behörig företrädare för aktiebolaget. Om du vill kan du ge en fullmakt till någon som kan skriva under ansökan istället. Fullmakten ska då skrivas under och skickas in i original av den eller de som tillsammans tecknar företagets firma.

Att begära eftergift

Du kan begära eftergift av Bolagsverkets beslut. Det innebär att du begär att aktiebolaget ska slippa att betala förseningsavgiften. Din begäran ska vara skriftlig. Observera att du måste betala avgiften även om du har begärt eftergift av beslutet.

Skicka din begäran om eftergift till Bolagsverket, 851 81 Sundsvall. Bolagsverket tar sedan ställning till din begäran. Om Bolagsverket inte beviljar eftergift så kommer du att få ett motiverat beslut om detta. Ett sådant beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten i Härnösand.

Innehåll i brevet

I ditt brev bör du skriva följande:

 • vilket beslut som du begär eftergift av – skriv referensnumret
 • omständigheter och bevis som du vill föra fram, exempelvis intyg från läkare eller Försäkringskassan samt andra handlingar som styrker dina påståenden
 • organisationsnummer, företagsnamn och adress
 • telefonnummer och e-postadress där du kan nås på dagtid.

Begäran om omprövning ska vara underskrivet av en behörig företrädare för aktiebolaget. Om du vill kan du ge en fullmakt till någon som kan skriva under ansökan istället. Fullmakten ska då skrivas under och skickas in i original av den eller de som tillsammans tecknar företagets firma.

Skäl för eftergift

Vi kan besluta om eftergift av förseningsavgiften bara i undantagsfall. Det gäller om skälen till att inte ge in årsredovisningen framstår som ursäktligt med hänsyn till omständigheter som aktiebolaget inte har kunnat råda över, eller om det framstår som uppenbart oskäligt att ta ut avgiften.

Aktiebolaget måste i regel genom intyg eller andra handlingar styrka omständigheterna om att underlåtenheten eller förseningen berott på ett hinder som aktiebolaget inte har kunnat råda över.

En situation då det kan vara befogat att besluta att aktiebolaget ska slippa betala förseningsavgift är då förseningen beror på att en styrelseledamot har drabbats av sjukdom och att det har varit omöjligt för ledamoten eller någon annan i aktiebolaget att upprätta en årsredovisning. 

Vad händer om aktiebolaget inte betalar avgiften?

Om aktiebolaget inte betalar avgiften får aktiebolaget en betalningsuppmaning. Om bolaget ändå inte betalar avgiften skickar vi ärendet för indrivning till Kronofogdemyndigheten.

Vad händer om beslutet ändras?

Vi kommer då att återbetala redan betalda avgifter.

Om avgiften är obetald när beslutet ändras behöver aktiebolaget inte längre betala avgiften.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan