God man vid inlösen av minoritetsaktier

Styrelsen i ett aktiebolag kan ansöka om att Bolagsverket utser en god man vid inlösen av minoritetsaktier. Det gäller om minoritetsägarna inte kan komma överens om en gemensam skiljeman.

Så här går det till i stora drag

I aktiebolagslagen finns bestämmelser om inlösen av minoritetsaktier. En aktieägare som har mer än nio tiondelar av antalet aktier i ett aktiebolag har rätt att lösa in resten av aktierna från de övriga aktieägarna. Även minoriteten kan begära att inlösen ska ske. Det är ovanligt. Om minoritetsaktieägarna inte går med på inlösen eller om de anser att det erbjudna priset är för lågt så ska tvisten avgöras av tre skiljemän. Minoritetsaktieägarna ska utse en skiljeman, majoritetsaktieägaren en och den tredje ska de utse gemensamt.

Majoritetsaktieägaren ska lämna en skriftlig begäran om att tvisten ska avgöras av skiljemän till företagets styrelse. När en begäran kommit in ska styrelsen genast underrätta minoritetsaktieägarna om att inlösen har begärts och att de ska föreslå en skiljeman. Underrättelsen ska skickas med brev. Är företaget ett privat aktiebolag ska underrättelsen även kungöras i Post- och Inrikes Tidningar och i en ortstidning. Är företaget ett publikt aktiebolag ska underrättelsen kungöras i Post- och Inrikes Tidningar och i den rikstäckande dagstidning som står i bolagsordningen.

Minoritetsaktieägarna ska föreslå en skiljeman inom två veckor från kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar. Om de inte kan komma överens om en gemensam skiljeman kan styrelsen i det aktiebolag vars aktier ska lösas in ansöka om att god man ska utses.

Söka information

I vår e-tjänst Post- och Inrikes Tidningar kan du söka de förfaranden som kungjorts. Genom att välja Sök kungörelse och Avancerad sökning och ämnesområde Övrigt samt Kungörelserubrik Inlösen av minoritetsaktier. Det går också att söka på andra sätt, exempelvis på ett visst organisationsnummer.

När det kommit in en ansökan till Bolagsverket finns den i ett allmänt diarium, alltså inte bland våra registreringsärenden.

Den gode mannens uppgift

Den gode mannens uppgift är att utse en gemensam skiljeman för minoritetsaktieägarna och att bevaka de frånvarande aktieägarnas rätt i tvisten.

Vår uppgift

Vår uppgift är att utse en god man som är lämplig för uppdraget. Personen ska ha kunskaper och erfarenheter som är relevanta för uppgiften.

Anmäl till Bolagsverket

Det finns ingen blankett för att ansöka om att vi ska utse en god man. Styrelsen ska skriva ansökan och i den ska det stå

  • att förutsättningarna för tvångsinlösen är uppfyllda enligt 22 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551)
  • att styrelsen bekräftar att majoritetsaktieägaren har lämnat in en skriftlig begäran om att tvisten ska avgöras av skiljemän enligt 22 kap. 6 § aktiebolagslagen
  • att styrelsen intygar att underrättelse har gjorts i enlighet med 22 kap. 7 § aktiebolagslagen
  • att något gemensamt förslag till skiljeman inte kommit in inom svarstiden och att det därför finns förutsättningar för att ansöka om att Bolagsverket ska utse en god man i enlighet med 22 kap. 8 § aktiebolagslagen.

Ansökan ska skrivas under i original av den eller de som kan företräda företaget.

Bilagor som ska med i ansökan

  • en kopia av det brev som har skickats ut till minoritetsaktieägarna
  • en kopia av kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar
  • en kopia av tidningsannonsen
  • eventuella förslag på god man som har lämnats in av minoritetsaktieägare.

Under handläggningen kan vi behöva begära in ytterligare uppgifter.

Avgift

Det kostar 740 kronor att ansöka om förordnande av god man vid inlösen av minoritetsaktier.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan