Revisor – ekonomisk förening

En ekonomisk förening måste ha minst en revisor. Revisorn väljs av föreningsstämman om inte något annat är bestämt i stadgarna. I de flesta fall behöver du inte anmäla revisorn till Bolagsverket.

Vem kan vara revisor?

En revisor ska

 • ha den insikt och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfattningen av föreningens verksamhet krävs för att kunna genomföra uppdraget
 • vara minst 18 år
 • inte vara försatt i konkurs eller ha näringsförbud
 • inte ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Om föreningen är större krävs

 • en auktoriserad revisor
 • inte att revisorn bor inom EES.

Jäv får inte förekomma

Revisorn får inte vara

 • styrelseledamot
 • styrelsesuppleant
 • gift, sambo eller nära släkt med någon i styrelsen.

Däremot får revisorn vara medlem i föreningen.

När måste revisorn anmälas till Bolagsverket?

Om föreningen uppfyller mer än ett av dessa villkor ser vi den som större och då ska revisorn anmälas till Bolagsverket:

 • Medelantalet anställda i föreningen ska under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren ha varit mer än 50 .
 • Föreningens redovisade balansomslutning ska för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren ha varit större än 40 miljoner kronor.
 • Föreningens redovisade nettoomsättning ska för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren ha varit större än  80 miljoner kronor.

Anmäla till Bolagsverket

Anmäl direkt i e-tjänsterna på verksamt.se. Samtidigt som du anmäler revisor till Bolagsverket ska du betala en avgift. Det kostar  600 kronor att anmäla i e-tjänsterna och 900 kronor att anmäla på blankett.

Då ska en styrelseledamot, den verkställande direktören eller revisorn skriva under anmälan med sin e-legitimation. Du kan också använda blanketten  Nyregistrering, nr 904 eller Ändringsanmälan, nr 914 .

Anmäl på verksamt.se

Nyregistrering, nr 904 (288 kB)

Ändringsanmälan, nr 914 (123 kB)

Bolagsverket kan i vissa fall utse en revisor

Om en förening saknar en revisor som den ska ha enligt lag eller stadgar, eller om revisorn är obehörig, kan Bolagsverket utse en revisor om någon ansöker om det.

Styrelsen är skyldig att ansöka om att Bolagsverket ska utse en revisor om en ny revisor inte utses av föreningsstämman eller av den som enligt stadgarna ska utse revisor i föreningen. Andra personer, med eller utan koppling till föreningen, kan också ansöka om att Bolagsverket ska utse en revisor i detta fall.

Använd blanketten Ansökan om att Bolagsverket utser revisor eller särskild granskare, nr 719. På blanketten skriver du om du har något förslag på revisor.

Att ansöka om att Bolagsverket ska utse en revisor i dessa fall kostar ingenting, men föreningen ska ersätta revisorn för hans eller hennes arbete.

Ansökan om att Bolagsverket utser revisor eller särskild granskare, nr 719 (75 kB)

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan