Likvidation – ekonomisk förening

Här kan du läsa mer om hur en ekonomisk förening kan upplösas genom likvidation.

Ekonomiska föreningar kan upplösas genom fusion, likvidation eller konkurs. Likvidation kan ske frivilligt eller tvångsvis. Likvidation är upplösning av en förening genom att tillgångarna förvandlas till pengar (i den mån det behövs), skulderna betalas och eventuellt överskott fördelas i enlighet med stadgarnas bestämmelser.

Föreningen kan gå i likvidation genom beslut på föreningsstämma, genom beslut av tingsrätten eller av Bolagsverket. Styrelsen och verkställande direktören (vd) slutar då genast att verka och ersätts av en eller flera likvidatorer. Likvidatorn företräder fortsättningsvis föreningen och har till uppgift att genomföra likvidationen, det vill säga avveckla föreningen till dess den är upplöst.

Om en förening inte har kommit in med någon anmälan för registrering till Bolagsverket under 10 år kan föreningen avregistreras. Det innebär att den upplöses utan likvidation i och med att den avregistreras ur föreningsregistret.

Frivillig likvidation

Beslut om frivillig likvidation fattas av föreningsstämman. För att beslutet ska bli gällande krävs antingen:

 • att samtliga röstberättigade i föreningen varit närvarande på föreningsstämman och röstat för beslutet, eller
 • att föreningen fattat beslutet på två efter varandra följande föreningsstämmor, den första med enkel majoritet och den andra med två tredjedels majoritet av de röstande på föreningsstämman. Om det finns skäl för tvångslikvidation, krävs dock bara enkel majoritet på föreningsstämman. Beslutet ska sedan anmälas till Bolagsverket.

Tvångslikvidation

Tvångslikvidation kan beslutas av tingsrätten om:

 • antalet föreningsmedlemmar har gått ner under tre,
 • det finns en skyldighet att gå i likvidation enligt stadgarna,
 • föreningen efter en konkurs som avslutats med överskott inte inom en månad har fattat beslut om likvidation,
 • föreningens verksamhet drivs på ett sätt som uppenbarligen inte motsvarar de förutsättningar under vilka registreringen skedde.

Tvångslikvidation kan beslutas av Bolagsverket om:

 • föreningen saknar till registret anmäld behörig styrelse, vd eller särskild delgivningsmottagare i de fall en sådan ska finnas.

Förfarandet

Tingsrätten eller Bolagsverket utser en eller flera likvidatorer och eventuella likvidatorssuppleanter. Föreningsstämman har alltid möjlighet att föreslå en lämplig person. Under likvidationen ska firmateckning ske med tillägg av ”i likvidation” eller liknande. Vid frivillig likvidation ska föreningen anmäla beslutet om likvidation och uppgifter om likvidatorn, i förekommande fall, firmateckning m.m. till Bolagsverket för registrering. När tingsrätten fattar beslut om tvångslikvidation ska en underrättelse skickas till Bolagsverket.

I samtliga fall av likvidation ska likvidatorn ansöka om kallelse på okända borgenärer hos Kronofogdemyndigheten. Likvidationen innebär att föreningen avslutar sin verksamhet genom att ordna räkenskaperna, sälja egendomen (i den mån det behövs), betala skulderna och dela ut eventuellt överskott. Vid en likvidation betalas skulderna även om de inte förfallit till betalning.

Styrelsen ska avge en redovisning för den tid som inte täcks av tidigare framlagda årsredovisningar. Likvidatorn ska sedan i sin tur för varje år avge en årsredovisning. Frågan om ansvarsfrihet för likvidatorn samt om likvidationen onödigt fördröjts bedöms varje år av revisorerna i revisionsberättelsen. Detta och frågan om arvode till likvidatorn prövas av föreningsstämman varje år. Efter det att tidsfristen för de okända borgenärerna (sex månader) har gått ut, kan likvidatorn avge sin slutredovisning till föreningsstämman. Den ekonomiska föreningen anses därmed upplöst. Detta ska genast anmälas till Bolagsverket för registrering.

Om föreningens tillgångar inte räcker för att betala föreningens skulder ska likvidatorn ansöka hos tingsrätten om att föreningen sätts i konkurs.

Handlingar som ska skickas in till Bolagsverket

När beslut om likvidation har fattats ska föreningen skicka en anmälan med:

 • uppgift om föreningens registrerade namn och organisationsnummer,
 • uppgift om från vilken dag likvidationen ska gälla (gäller omedelbart om inget annat sägs i beslutet),
 • personuppgifter, med fullständigt namn, personnummer, postutdelningsadress och hemvist (vilket är den kommun där man är folkbokförd och som bara behöver anges om hemvistet inte är samma som postorten i postutdelningsadressen), för alla föreslagna likvidatorer, likvidatorssuppleanter och särskilda ”externa” firmatecknare om sådana har utsetts av likvidatorerna,
 • samt en bekräftelse från likvidatorn att han/hon åtagit sig uppdraget,
 • uppgift om hur firmateckningen ska vara under likvidationen.

Använd blanketten  Frivillig likvidation, nr 932 för att anmäla likvidation av ekonomisk förening.

Frivillig likvidation, nr 932 (96 kB)

Registreringsavgiften på 800 kr ska betalas samtidigt som anmälan om likvidation skickas in. Glöm inte att ange organisationsnumret och föreningens registrerade namn samt vad anmälan gäller på inbetalningshandlingen.

Bilagor som ska följa med anmälan

 • Föreningsstämmans beslut. Om beslutet fattats på två stämmor ska båda protokollen skickas med. Protokollen skickas in i bestyrkt kopia. I fallet med ett föreningsstämmobeslut är det viktigt att se till att det i föreningsstämmoprotokollet tydligt framgår att samtliga röstberättigade medlemmar i föreningen röstat för likvidation.
 • Om förslag till likvidator finns ska en kortare meritförteckning som visar likvidatorskompetens skickas med (om vi inte redan har uppgifterna).
 • Om likvidatorn har utsett en person att teckna föreningens firma (en extern firmatecknare) ska dennes, av två personer, bevittnade namnteckning skickas med i original.

När likvidationen är slutredovisad

Likvidatorn ska då skicka in följande handlingar till Bolagsverket:

 • Anmälan om att slutredovisningen lagts fram, med uppgift om föreningens registrerade namn och organisationsnummer.
 • Föreningsstämmoprotokoll, en bestyrkt kopia, med uppgift om att slutredovisningen lagts fram.
 • Bevis från Kronofogdemyndigheten om dagen för kallelse på okända borgenärer.

Tillgång av ringa värde till Allmänna Arvsfonden

Från den 1 oktober 2011 handlägger vi ärenden om att tillgångar av ringa värde efter en likvidation kan tillfalla Allmänna arvsfonden. Dessa ärenden sköttes tidigare av tingsrätten och ärenden som skickats till dem före den 1 oktober handläggs färdigt där.

En medlem eller innehavare av förlagsandel som inte har anmält sig inom fem år från avslutad likvidation förlorar rätten till sin andel i de skiftade tillgångarna. Är tillgångarna av ringa värde, kan vi, på anmälan av likvidatorn, besluta att tillgångarna ska tillfalla Allmänna arvsfonden. Det finns inga färdiga blanketter för detta utan likvidatorn skriver själv en anmälan till oss.

Upplösning utan likvidation

Det finns möjlighet att avregistrera en ekonomisk förening som inte bedrivit någon verksamhet under de tio senaste åren. Ansökan om detta görs av en ledamot i styrelsen eller av den som är berörd.

Ingen blankett – skriv en egen ansökan

Vi har inte några blanketter för detta, utan ni får själva skriva er ansökan och skicka in den med posten.

Avregistrering på denna grund kostar ingenting.

Hänvisningar

11 kap. lagen (1987:667) om ekonomisk föreningar (LEF)

8–12, 25 och 26 a §§ förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar (FEF)

4–6 §§ lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan