Statistik ur registren

Statistik om företag och föreningar

I e-tjänsten hittar du statistik om företag och föreningar i Sverige, både nyregistrerade och avslutade. Du kan välja att se statistiken utifrån olika geografiska områden eller tidsperioder. Titta gärna på filmen om tjänsten. Där får du hjälp att komma igång!

Om din webbläsare inte kan visa filmen kan du ladda ner den i något av följande format H.264, WebM för att spela upp den i ett annat program.

Textad version av filmen

Statistiken uppdateras månadsvis. Har det skett förändringar i våra register, uppdateras statistiken även historiskt. Förändringarna beror på att det är en fördröjning från att beslut fattas till att vi registrerar uppgifterna i våra register. Det innebär att statistiken kan komma att förändras från månad till månad. Så om ett företag har avslutats i februari 2015 men ärendet inte registrerats i våra register förrän i april 2015, kommer statistiken för februari även uppdateras i april. 

Lagerbolag

Statistiken om aktiebolag inkluderar inte lagerbolag. Lagerbolagen finns registrerade hos oss men redovisas inte i statistiken som nyregistrerade aktiebolag förrän de har sålts, fått nya namn och nya företrädare. I statistiken över övriga företagsformer finns dock enstaka företag av lagerbolagskaraktär, vilket kan vara missvisande för några kommuner och län.

Lagerbolag är företag som bildas enbart för att säljas vidare till en ny ägare.

Enskilda näringsidkare

Siffrorna för enskilda näringsidkare i vår statistiktjänst omfattar bara de företag som finns i Bolagsverkets register. Många enskilda näringsidkare finns enbart registrerade hos Skatteverket.

Alla registrerade företag

Statistiken över alla registrerade företag innehåller alla befintliga företag i Bolagsverkets register. Antalet registrerade företag påverkas av antalet nyregistrerade och avslutade företag. Statistiken för ett särskilt geografiskt område, exempelvis en kommun eller ett län, tar även hänsyn till de företag som har flyttat till eller från området.

Nyregistrerade företag

Statistiken över nyregistrerade företag innehåller nybildade företag. Statistiken om nyregistrerade aktiebolag inkluderar dessutom lagerbolag som har sålts, fått nya namn och nya företrädare. Nybildade lagerbolag finns inte med.

Avslutade företag

Statistiken över avslutade företag innehåller företag som har avslutats på grund av konkurs, likvidation eller fusion samt företag som har avregistrerats eller upplösts.

För att vårt handels- och föreningsregister ska innehålla aktuella uppgifter, avregistrerar vi löpande företag och föreningar som inte längre driver någon verksamhet. Därför har Bolagsverket under vissa år tagit bort ett stort antal företag ur registren.

Geografisk indelning

Statistiken efter län och kommun utgår från företagets eller föreningens säte. Exempelvis redovisas Heby kommun under Uppsala län trots att Heby tillhörde ett annat län fram till den 1 januari 2007.

Företagsform

Om ett företag byter företagsform så hanteras det i statistiken. Exempelvis, om ett företag byter företagsform från aktiebolag till bankaktiebolag, räknas företaget med i statistiken över befintliga aktiebolag så länge företaget är ett aktiebolag. Från och med den månad företaget byter företagsform räknas det med i statistiken över befintliga bankaktiebolag.

Förkortningar
Företagsform Förkortning
Aktiebolag AB
Bankaktiebolag BAB
Bostadsförening BF
Bostadsrättsförening BRF
Ekonomisk förening EK
Enskild näringsidkare E
Europabolag SE
Europakooperativ SCE
Filial till utländskt företag FL
Försäkringsaktiebolag FAB
Handelsbolag HB
Ideell förening som bedriver näring I
Kommanditbolag KB
Kooperativ hyresrättsförening KHF
Medlemsbank MB
Sambruksförening SF
Sparbank SB
Stiftelse S
Trossamfund TSF
Utländsk banks filial BFL
Ömsesidigt försäkringsbolag OFB

Mer information om de olika företagsformerna finns på våra sidor om företagsformer.

Nyhetsarkiv

Tyck till om den här sidan